Beraad- en werkgroepen

Beraadgroepen

Voor de verschillende werkvelden van de Raad zijn er drie beraadgroepen die, gevraagd en ongevraagd, adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit zijn de beraadgroepen

Zij worden door de Plenaire Raad ingesteld voor maximaal 5 jaar, met mogelijkheid van verlenging op basis van een evaluatie. De beraadgroepen kunnen aan de Raad een voorstel doen tot het instellen van een of meer project- of taakgroepen.

Iedere lidkerk en geassocieerde lidkerk heeft het recht op deelname aan de beraadgroepen. Lidkerken kunnen daartoe namen voorstellen aan het moderamen. Op voordracht van het moderamen worden zij vervolgens door de plenaire Raad benoemt.

Beraadgroepen kunnen niet zelfstandig in de publiciteit treden of standpunten naar voren brengen. Het zijn de kerken die tezamen in de Raad de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.

Project-, werk- en taakgroepen

Naast de drie vaste beraadgroepen heeft de Raad diverse werk-, project-, taak- en contactgroepen, die zich richten op een specifieke taak of doelstelling. Deze groepen vallen organisatorisch onder de beraadgroepen, maar opereren zelfstandig. Enkele van deze groepen zijn een samenwerkingsverband met andere organisaties. 

Geloven en kerkelijke gemeenschap:

Samenlevingsvragen:

Interreligieuze ontmoeting: