Beraad- en werkgroepen

Beraadgroepen

Voor de verschillende werkvelden van de Raad zijn er twee beraadgroepen die, gevraagd en ongevraagd, adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit zijn de beraadgroepen

Daarnaast functioneert het referentschap Interreligieuze ontmoeting (voorheen beraadgroep Interreligieuze ontmoeting)

De beraadgroepen worden door de plenaire Raad ingesteld. De beraadgroepen kunnen aan de Raad een voorstel doen tot het instellen van een of meer werkgroepen.

Iedere lidkerk en geassocieerde lidkerk heeft het recht op deelname aan de beraadgroepen. Lidkerken kunnen daartoe namen voorstellen aan het moderamen. Op voordracht van het moderamen worden zij vervolgens door de plenaire Raad benoemd.

Beraadgroepen kunnen niet zelfstandig in de publiciteit treden of standpunten naar voren brengen. Het zijn de kerken die tezamen in de Raad de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.

Werk- en contactgroepen

Naast de twee vaste beraadgroepen heeft de Raad werk- en contactgroepen, die zich richten op een specifieke taak of doelstelling. Deze groepen vallen organisatorisch onder de beraadgroepen dan wel het referentschap Interreligieuze ontmoeting, maar opereren zelfstandig. Enkele van deze groepen zijn een samenwerkingsverband met andere organisaties. 

Geloof en kerkelijke gemeenschap:

Samenleving, duurzaamheid en vrede:

Referentschap interreligieuze ontmoeting:

Moderamen Raad van Kerken in Nederland: