ANBI-publicatie Stichting Vrienden van de Raad

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 821586142 (groepsbeschikking) / 802337831

IBAN NL09 INGB 0000 5598 39

Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
Tel. 033 – 463 38 44

rvk@raadvankerken.nl
www.raadvankerken.nl

B. Samenstelling bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur:

Drs. G.R.M. van Dartel, voorzitter, benoemd 27 januari 2020
Drs. S.C. Crouwel, lid bestuur, benoemd 25 februari 2019
Drs. R. Kuiken, penningmeester, benoemd 27 januari 2020

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door tenminste drie en ten hoogste negen personen, daartoe benoemd door het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland, na overleg met het bestuur van de Stichting, telkens voor een periode van drie jaar aan te wijzen.

C. Doelstelling/visie

De Stichting zet zich in om
a) projecten van de Raad met name financieel te ondersteunen. Daartoe zoekt de Stichting met name naar partners in het kerkelijke circuit
b) minimaal eenmaal per jaar een uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning te doen verschijnen

Statuten Stichting Vrienden van de Raad van Kerken

D. Inkomsten

De Stichting probeert de inkomsten te continueren en waar mogelijk te doen toenemen door:

a) nieuwe vrienden te werven, die als maatjes/donateurs jaarlijks een financiële bijdrage leveren
b) sponsoring te zoeken voor oecumenische publicaties
c) mensen te vinden die de Stichting in hun testament willen opnemen,
c.q. de Stichting een legaat willen schenken
d) plaatselijke (raden van) kerken te stimuleren jaarlijks een collecte houden voor de Stichting
e) aanvullende middelen te verwerven

E. Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.

F. Voorgenomen bestedingen

Bestedingen voor 2021 liggen in de lijn van het voorgaande jaar.

Begroting 2020
Begroting 2021

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Verkorte jaarrekening 2019
Verkorte jaarrekening 2020