Organisatie

De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties en werd opgericht op 21 juni 1968.

De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken, het moderamen (dagelijks bestuur).

Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er verschillende werk- en projectgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. 

Landelijk zijn circa 250 provinciale en lokale Raden van Kerken actief, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

Missie

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

1) de oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen.

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Het streven is om vanuit een christelijke benadering een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving.

Beleidsplan

De Raad van Kerken heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2021. In navolging van de Wereldraad van Kerken is dit opgesteld vanuit het motief van ‘Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede’.

Werkwijze

Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke onderwerpen. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraad- en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en met de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

Nieuwsbrief en Oecumenisch Bulletin

De Raad brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit, doorgaans op de eerste maandag van de maand.

Het Oecumenisch Bulletin is het informatieblad van de Raad van Kerken en verschijnt één tot drie keer per jaar met algemene, oecumenische informatie. Daarnaast verschijnen er jaarlijks één of meer specials in de reeks Oecumenische Bezinning.

Documenten

Logo

Hier kunt u ons logo downloaden