Organisatie

De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties en werd opgericht op 21 juni 1968.

De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken, het moderamen (dagelijks bestuur).

Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. 

Landelijk zijn circa 250 provinciale en lokale Raden van Kerken actief, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

Missie

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

1) de oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen.

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Het streven is om vanuit een christelijke benadering een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving.

Beleidsplan

De Raad van Kerken heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2021-2025.

Werkwijze

Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke onderwerpen. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraad- en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en met de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

Nieuwsbrief en Oecumenisch Bezinning

De Raad brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit, doorgaans maandelijks. Daarnaast verschijnt één tot drie keer per jaar een special in de reeks Oecumenische Bezinning.

Documenten

Logo

Hier kunt u ons logo downloaden