De kerk, een veilige plek

Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan twintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Daarbij werd erkend dat kerken in eigen kring door een transparant beleid orde op zaken moeten stellen om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook gaven de kerken aan het noodzakelijk te vinden elkaar te helpen om alert te blijven als het gaat om preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening opdat de aandacht hiervoor niet verslapt of verdwijnt.

In mei 2019 werd een uitwisselingsconferentie gehouden om de tussenbalans op te maken. Hierbij vertelden de kerken elkaar hoever ze waren in het realiseren van de gezamenlijke ambitie om de kerk tot veilige plek te maken. Deze uitwisseling vond plaats in nauwe samenwerking met de vier kerkelijke meldpunten voor seksueel misbruik.

Hoewel er op vele fronten vorderingen gemaakt zijn, blijft het nodig om verder te werken aan de kerk als veilige omgeving, met name voor jongeren en kwetsbare personen. Dit is niet alleen een zaak van landelijke kerken, maar net zo goed van lokale kerken. Daarom vraagt de Raad aan lokale (raden van) kerken om ook op plaatselijk niveau hierop beleid te ontwikkelen en reflectie op gang te brengen. Een goed hulpmiddel hiervoor is het stappenplan zeer behulpzaam, dat ontwikkeld werd door de kerkelijke meldpunten. Het is te vinden op de website www.veiligekerk.nl

Ook vieringen of gespreksgroepen lenen zich voor aandacht voor deze problematiek. Hieronder vindt u enkele hulpmiddelen daarbij.

Materialen