ANBI-publicatie Raad

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Raad van Kerken in Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 821586142

IBAN NL46 INGB 0000 3221 05

Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
Tel. 033 – 463 38 44

rvk@raadvankerken.nl
www.raadvankerken.nl

B. Organisatie

De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties en werd opgericht op 21 juni 1968. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement geven meer informatie over de Raad en de wijze waarop zijn organen worden samengesteld.

De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad, waarin vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken en organisaties zitting hebben. 

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur en bestaat uit: 

  • Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel – voorzitter
  • Ds. J. (Johannes) Welschen– vicevoorzitter
  • Ds. C.C. (Coen) Wessel – algemeen secretaris
  • Drs. R. (Redmer) Kuiken – penningmeester
  • Mgr. dr. J.H.J. (Hans) van den Hende – assessor
  • Drs. H. (Harm) Jager – assessor
  • Dr. R. (René) de Reuver – assessor
  • Mgr. dr. D.J. (Dirk Jan) Schoon – assessor

Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er werkgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. 

Landelijk zijn circa 250 provinciale en lokale Raden van Kerken actief, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

C. Doelstelling/missie

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

1) de oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen. 

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Het streven is om vanuit een christelijke benadering een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving.

D. Beleidsplan

De Raad van Kerken heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2021-2025.  

E. Werkwijze

Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke onderwerpen. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraad- en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en met de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties. Meer informatie is er in het korte verslag van de activiteiten over 2022 en het inhoudelijk jaarverslag 2023.

F. Beloningsbeleid

De beloning van de algemeen secretaris en de medewerkers op het secretariaat van de Raad is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. De hierop  betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers PKN Overige bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegelden.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de rekeningen over de afgelopen jaren. Het accent kan verschuiven, maar veel kosten zijn vaste kosten. Daarnaast zijn er campagnes en enkele doorlopende projecten. Tenslotte zijn er de werkzaamheden van de beraadgroepen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting