Een gebed voor Afghanistan

Rechtvaardig HEER en barmhartige Vader, 

Wij loven en prijzen U dat U altijd dezelfde bent en blijft.
Recht is recht en krom is krom, gisteren, vandaag en morgen. 
U zetelt voor eeuwig, uw rechterstoel staat onwrikbaar vast.
U bestuurt de wereld naar recht en wet, alle volken berecht U eerlijk.
U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers,
de zwakken en de armen van hun uitbuiters. 

Maak ons onrustig over de wreedheden in Afghanistan.
Geeft U ons de wil en de inspiratie  
om het Afghaanse volk te laten zien hoe we met hen meelijden 
en naast hen willen staan bij alle teleurstelling en pijn.

Wij bidden U:  

voor het Afghaanse volk,
nu na broos herstel en wederopbouw,
de Taliban de tijd terugdraait en als een donkere schaduw over het land trekt: 

                Wilt U een burcht zijn voor de verdrukte,
                een burcht in tijden van nood.

voor allen die probeerden te vluchten maar achterbleven,
we klagen met hen die gevangene zijn in eigen land: 
‘Had ik maar vleugels als een duif,
ik zou opvliegen en neerstrijken,
ver, ver weg zou ik vluchten.’ 

voor allen die niet meer kunnen slapen vanwege wapens en geweld,
die huis en haard achterlatend ontheemd zijn van rust en vrede: 

                Doe hen in vrede neerliggen
                en schenk hen slaap, 
                want U, HEER, laat hen wonen
                in een vertrouwd en veilig huis. 

voor alle Afghaanse vrouwen en meisjes wier lot onzeker is geworden,
die de wanhoop nabij zijn in de vrees weer verdrukt te worden:  

                U veracht de zwakke niet, 
                verafschuwt niet wie wordt vernederd,
               U wendt Uw blik niet van hen af, 
               maar hoort hun hulpgeroep. 

voor alle Afghaanse christenen die toch al niet vrijuit Uw Naam mochten belijden,
zij zijn nu kwetsbaarder dan ooit:  

                Bevrijd hen van hun vervolgers,
                red hen die niet veilig zijn
                voor dorpsgenoten, stamgenoten en familie. 

voor allen die reeds gevlucht zijn en zich zorgen maken om hun familie en volksgenoten ver weg,
voor de onmacht die ze ervaren om te helpen,
voor de onmacht te midden van eigen trage en uitzichtloze asielprocedures:  

                Heer, al hun verlangens zijn U bekend,
                hun zuchten is U niet verborgen.
                Hun hart gaat tekeer, hun kracht ebt weg,
                hun ogen verliezen glans. 
                Verlaat hen niet, God
                blijf niet van verre staan,
                Haast U hen te helpen
                Heer, U bent hun redding. 

voor alle militairen en ondersteunend personeel die de afgelopen jaren meebouwden aan een rechtvaardig en veilig Afghanistan, die hun werk in duigen zien vallen en zich zorgen maken om hun Afghaanse collega’s en medewerkers: 

                U zult komen om de aarde te berechten
                de volken oordelen, trouw aan Uw Woord. 

voor de Taliban.
Ze verkondigen vrede maar brengen geweld.
Ze verkondigen vrijheid maar brengen slavernij.
Ze verkondigen rechtzinnigheid maar verdraaien Uw recht: 

                Open de ogen van hen die verblind zijn
                wiens eigengerechtigheid de wortel is van onrecht en onderdrukking.
                Dat ze de schoonheid mogen ontdekken van Uw lijden.
                Dat ze de macht mogen inzien van Uw nederigheid.
                Dat ze de goedheid mogen zien van Uw mildheid.
                Dat ze de glorie mogen zien van Uw genade. 

Verenig alle mensen van goede wil en schenk daadkracht aan de wereldleiders.
Wilt U, Koning der koningen, vrede en gerechtigheid geven aan dit veelgeplaagde volk. 

Heer, God van hemel en aarde, U prijzen wij!
Wie buiten U hebben wij in de hemel?
Naast U wensen wij geen ander op aarde.
Al bezwijkt ons hart en vergaat ons lichaam,
de rots van ons bestaan, al wat wij hebben, is God, nu en altijd.  

Amen 

Chris van Zwol, predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Middelharnis