E-flits, maart 2018

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.


Werkdag Vluchtelingen
‘Zwart-wit denken en vluchtelingen. Hoe ga je ermee om?’ Dat is het thema van de werkdag voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen op zaterdag 24 maart in de Bergkerk in Amersfoort. Stay Human geeft een presentatie van de uitkomsten van het onderzoek ‘Nationale Monitor Polarisatie en Draagvlak Vluchtelingen’. De Stichting Dare to be Grey geeft een inleiding over ‘Zwart-wit denken en het Grijze Midden’. Van 10.15 tot circa 15.00 uur. Toegang gratis, lunch inbegrepen. Lees meer. Opgave rvk@raadvankerken.nl

Marine
Ruim tachtig mensen hebben zich opgegeven voor de werkdag die op 16 maart wordt gehouden over geestelijke verzorging in de marinehaven in Den Helder. Er zijn korte filmpjes, een rondleiding, een lunch, een inleiding van vlootpredikant Gert Pennekamp en er is een dienst ter zee.

Proeven
Alle gemeenten die willen meedoen met Kerkproeverij dit jaar (16 en 15 september) doen er verstandig aan iemand als ‘verspieder’ naar de inspiratiedag te sturen op vrijdag 6 april van 10.00 uur tot 15.30 uur bij de KRO-NCRV in Hilversum. Stefan Paas houdt een inleiding. Lees meer Opgave: klik hier

Didactiek
Gemeenten die het thema ‘Nu ik oud word’ aan de orde willen stellen, over vragen rond euthanasie, voltooid leven en de vierde levensfase, kunnen didactisch materiaal downloaden van de website. Klik hier. De uitgave is nog te bestellen bij de Raad van Kerken (rvk@raadvankerken.nl) voor € 7,50 incl. portokosten.

Opgestaan
Er zijn nog exemplaren te krijgen van de bundel ‘Opgestaan’, over het Paasevangelie, waarin vertegenwoordigers van de lidkerken laten zien hoe er in hun kerk wordt stilgestaan bij Pasen. Een exemplaar kost € 4,00, inclusief portokosten. Bestellen bij het bureau van de Raad rvk@raadvankerken.nl

Jubileum
Onder andere ds. Iris Speckmann (doopsgezind) heeft toegezegd een inhoudelijke bijdrage te leveren tijdens het 50-jarig jubileum van de Raad van Kerken op 21 mei a.s., 15.00 uur in de Joriskerk in Amersfoort. Het muziekensemble Kavóca uit Kampen is bereid gevonden de gemeente te helpen bij het zingen van de talloze pinksterliederen uit de verschillende tradities. U kunt erbij zijn. Opgave rvk@raadvankerken.nl

Unieke combi
De plenaire Raad van Kerken en het bestuur van MissieNederland maken zich op voor een unieke vergadering. Op 11 april komen de uitgebreide besturen van de oecumenische en evangelische koepels voor het eerst in een gezamenlijke vergadering bijeen. Dat zal plaatsvinden in het vernieuwde Hydepark van de Protestantse Kerk.

Koningslinde
In vervolg op de interreligieuze ontmoeting in Utrecht rond het thema ‘duurzaamheid’ zal prinses Beatrix op woensdag 14 maart een linde planten in het Griftpark in Utrecht. Ze zal daarbij in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende religies die zich inzetten voor een gezond klimaat.
 
Biotechnologie
Het moderamen heeft een brief gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin geven de kerken aan te willen meedenken in een toekomstbestendig technologiebeleid. Vanzelfsprekend komen daarbij ook ethische vragen aan de orde.

A Common Word
De plenaire Raad van Kerken heeft een receptie-tekst gemaakt bij een briefwisseling van Harry Mintjes en Rasit Bal. Het is de bedoeling om beide teksten aan de orde te stellen tijdens een studiemiddag in Amersfoort op 24 april. Lees meer. Opgave: rvk@raadvankerken.nl


De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 11, nr. 3 (maart) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.