E-flits, juli/augustus 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Awake-call
De omroepen EO en KRO/NCRV coördineren een spraakmakende awake-call voor de eerste gezamenlijke missionaire campagne (kerkproeverij, zondag 10 september en zaterdag 9 september) om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerk. Op een later tijdstip komt hierover meer informatie naar buiten. Plaatselijke kerken worden opgeroepen om mee te doen.

Basisscholen
De materialen voor de Week van gebed 2018 liggen bij de drukker; en de eerste achtergronden zijn al op de website te vinden. Nieuw is het materiaal voor de basisscholen. Plaatselijke kerken krijgen een instrument in handen om het thema van de week en het gebed op de bovenbouw van de basisschool aan de orde te stellen. Het materiaal is zo geschreven dat het voor openbare scholen geschikt is. Klik hier

Zingende pelgrims
In de zomerperiode komt er nieuw materiaal voor de pelgrimage van gerechtigheid en vrede op de website. Speciale aandacht is er voor het kerklied. Naast allerlei adviezen voor liederen en toelichtingen zijn er twee Nederlandse bewerkingen van liederen uit de internationale bundel ‘Hosanna’, speciaal voor de Raad gemaakt.

Lokale walk of peace
De taakgroep Pelgrimage biedt in samenwerking met vredesorganisatie Pax de kerken een draaiboek aan om zelf lokaal een walk of peace te organiseren in de vredesweek. De vredesweek vindt plaats van 16 tot 24 september en staat in het teken van ‘kracht van de verbeelding’. Draaiboek: klik hier

Webbezoek
Het aantal bezoekers aan de website www.raadvankerken.nl is in de eerste helft van 2017 sensationeel gestegen. Met een totaal van bijna 200.000 bezoekers in de eerste helft van het jaar is er sprake van een groei van 50 procent. De groei wordt toegeschreven aan de actualiteit van de site. Vrijwillige webmasters verzorgen regelmatig updates bij ‘groen’, vluchtelingen en lokale oecumene. Recent zijn er kleine wijzigingen aangebracht, zodat de toegang per smartphone is verbeterd.  

Bezoek Midden-Oosten
Op 7 juli komt er een kleine delegatie van de Raad van Kerken uit het Midden-Oosten op werkbezoek bij het bureau van de Raad van Kerken. Het bezoek dient om de onderlinge contacten verder te verbeteren. Het bezoek wordt gecoördineerd door Bethany M. Waggoner, hoofd communicatie van de Raad in het Midden-Oosten.

De Eerste Dag
Het moderamen heeft een gesprek gevoerd met de redactie van De Eerste Dag. Daarbij is afgesproken dat de kerken het belang van een leesrooster verder onder de aandacht van de achterban brengen. De Eerste Dag geeft een veel gebruikte toelichting bij het oecumenische leesrooster en faciliteert daarmee exegese en toepassing van de bijbel. Meer informatie

Speerpunten vluchtelingen
De Europese kerken zijn bij elkaar geweest in Praag om het vluchtelingenbeleid te bespreken. Dat heeft geresulteerd in tien aandachtspunten om het beleid een humaan gezicht te geven. Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen, woonde namens Nederland de bijeenkomst bij. Klik hier.  

Iftar
Het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) heeft in een overleg met de Raad van Kerken laten weten dat men de onlangs gehouden Nationale Iftar tot een jaarlijkse ontmoeting wil uitbouwen. Onderliggend idee is, dat niet-moslims gastvrij betrokken worden bij de afsluiting van de Ramadan om op die manier de vertrouwdheid met elkaar uit te bouwen.

Armoede
Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een nieuw drie-jarenplan gemaakt. Het periodieke armoede-onderzoek is onderdeel van de planning en staat voor 2019 op de agenda.

Bureau gesloten
Het bureau is gesloten van 17 juli tot en met 18 augustus 2017, de email wordt met regelmaat gelezen; als u telefonisch inspreekt: we luisteren met enige regelmaat af. Allen een goede zomer gewenst. 
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 7 (juli/augustus) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.