Voordeel van leesrooster

‘Het voordeel van een leesrooster is dat mensen groeien in het besef van verbondenheid met de kerk op een andere plaats. Ze realiseren zich dat zij een bepaalde perikoop lezen op zondag en dat enkele kilometers verderop precies dezelfde tekst centraal staat’.

De opmerking werd gemaakt tijdens een moderamenvergadering van de Raad van Kerken op 26 juni. De redactie van De Eerste Dag was te gast in de personen van Nienke van Andel (eindredacteur) en Lidwien van Buuren (redactielid met de focus op exegese). Het moderamen had de redactie uitgenodigd, omdat De Eerste Dag onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken verschijnt. Het gesprek diende om ervaringen uit te wisselen en het belang van de uitgave te onderstrepen.

Het moderamen liet blijken de waarde van een leesrooster te onderkennen. Ooit is het leesrooster opgesteld om de onderlinge betrokkenheid van kerken te vergroten. Een rooster helpt om de gang van het kerkelijke jaar in de gaten te houden. ‘En’, zo voegde een moderamenlid toe, ‘je wilt toch ook niet dat je je als voorganger iedere keer beperkt tot je eigen favoriete bijbelgedeelten’.

Enkele kerken onderhouden eigen leesroosters, zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Lutherse Kerk en de Oud-Katholieken. Het Oecumenische leesrooster maakt gebruik van de diverse systematiseringen die in kerken worden gehanteerd. Het leesrooster en de uitwerkingen van De Eerste Dag worden de kerken aangeboden om systematisch de Bijbel te lezen en te overdenken. De Eerste Dag schrijft exegeses, toepassingen en kindervertellingen bij het rooster. Omdat de redactie van het leesrooster al eerder een doorgaande lijn aanbood en verschilt van de redactie van De Eerste Dag is het soms nog een hele toer voor laatstgenoemde om de logica onder de teksten te onderkennen. En die heb je nodig alvorens je tot het maken van verwerkingen kunt overgaan. 

Het zijn met name de predikanten die een abonnement op De Eerste Dag onderhouden. De Oud-Katholieke Kerk stimuleert het gebruik door abonnementen bij priesters te faciliteren. Enkele jaren geleden is er een lezersonderzoek gedaan. Daarbij bleek dat vele voorgangers de exegese zeer waarderen. Het aanreiken van bouwstenen mag overigens niet ten koste gaan van het vermogen zelf de Bijbel in de grondtaal te lezen. Bij de werving van nieuwe medewerkers merkt de redactie dat niet iedere voorganger als vanzelfsprekend de grondtalen Grieks en Hebreeuws (Aramees) beheerst.

Foto: 
Nienke van Andel (links) en Lidwien van Buuren (rechts) naast moderamenlid René de Reuver. 

Wie een abonnement op De Eerste Dag wil hebben kan zich melden bij: abonnementen@boekencentrum.nl. Een jaargang kost € 54,50. Er zijn speciale tarieven voor studenten en mensen die buiten Nederland wonen.