Vrede voor Syrië

De Wereldraad van Kerken heeft afgelopen maand een consultatie gehouden over Syrië met daarbij een oproep tot actie voor een rechtvaardige vrede. Er waren ook Nederlandse deelnemers bij de consultatie aanwezig. Janna Frouwkje Postma heeft voor Kerk en Vrede een vertaling ingestuurd van de slotverklaring, die volgt hieronder.

Kerkleiders en vertegenwoordigers uit Syrië, van de Raad van Kerken voor het Midden-Oosten en de Heilige Stoel, samengekomen  in Genève van 15-17 januari voor een consultatie om een  boodschap te zenden aan de aanstaande vredesconferentie Genève II over Syrië.
Christenen zijn permanent aanwezig geweest in het land Syrië, sinds het allereerste begin van het Christendom. Tegenwoordig zijn wij als kerken en kerkelijke hulporganisaties  dagelijks  aanwezig te midden van het volk van Syrië, zowel in het land zelf als onder vluchtelingen. In deze boodschap willen wij hun stem laten horen.
Wij zijn begaan met alle mensen die getroffen worden door het geweld dat niemand ontziet, zonder onderscheid: een menselijke ramp in Syrië. Ontelbare onschuldige kinderen, vrouwen en mannen worden gedood, gewond, getraumatiseerd en verdreven uit hun huizen. Wij horen hun kreten, en we weten dat “wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden” (I Korintiërs 12:26).
Er is geen militaire oplossing mogelijk voor de crisis in het land. Wij streven er naar trouw te zijn aan Gods liefde voor alle mensen, en te blijven binnen de context van het internationale humanitair recht. Wij roepen u, als deelnemers aan de conferentie Genève II, op  om actie te ondernemen en  richtlijnen op te stellen om te bouwen aan vrede:
1.te streven naar een onmiddellijk staken van alle gewapende strijd en vijandig handelen binnen Syrië. Wij roepen alle betrokken partijen op om gevangen en ontvoerde personen vrij te laten. Wij dringen er op aan bij de VN Veiligheidsraad om maatregelen te nemen die een eind maken aan de stroom van wapens en van buitenlandse strijders richting Syrië.
2.er voor te zorgen dat alle kwetsbare gemeenschappen in Syrië en de vluchtelingen in buurlanden  gepaste humanitaire hulp ontvangen. Waar zulke grote bevolkingsgroepen ernstig in gevaar zijn, daar is volledige toegang tot humanitaire hulp essentieel, overeenkomstig de internationale wetgeving en de Responsability to Protect [verantwoordelijkheid om te beschermen, VN].
3.een alomvattend en inclusief proces op gang te brengen in de richting van een rechtvaardige vrede in Syrië en wederopbouw van het land. Alle sectoren van de samenleving (inclusief de regering,de oppositie en maatschappelijke groeperingen) dienen te worden betrokken bij een Syrische oplossing voor het Syrische volk. Wij erkennen de dringende noodzaak vrouwen en jonge mensen volledig te integreren in deze processen.
Genève II moet getransformeerd worden in een proces van vredestichten en vredesopbouw in antwoord op de legitieme aspiraties van alle Syriërs. Wij stellen de volgende richtlijnen voor:
• Bij elk proces van vredesopbouw moet Syrië zelf de leiding hebben. Het moet transparant en geloofwaardig zijn zodat Syriërs de toekomst van hun land bepalen. Zo’n proces heeft de steun nodig van de Arabische Liga en de Verenigde Naties, en de  constructieve inzet van alle partijen die betrokken zijn bij  het conflict dat gaande is.
• Alle inspanningen moeten er op gericht zijn dat de vrede, de territoriale integriteit en de onafhankelijkheid van Syrië gewaarborgd worden.
• De multi-etnische, multireligieuze en multi-confessionele aard en traditie van de Syrische samenleving moet gewaarborgd worden. Het levendige mozaïek van de Syrische samenleving impliceert gelijke rechten voor al haar burgers. Mensenrechten,  menselijke waardigheid en godsdienstvrijheid voor allen moeten bevorderd worden en beschermd, in overeenstemming met internationale normen.
Als Christenen spreken wij met één stem in onze oproepen voor een rechtvaardige vrede in Syrië. Om deze vrede te bereiken, verplichten wij ons er toe hand in hand te werken met Moslim zusters en broeders, met wie we een gemeenschappelijke geschiedenis delen, met gedeelde spirituele en sociale waarden. Wij zoeken naar wegen om te werken aan nationale verzoening en processen van heling, door middel van het bouwen aan vertrouwen.
“Zalig zijn de vredestichters” (Mattheüs 5:9)

[1] De deelnemers kwamen uit de volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Iran,Libanon,Nederland,Noorwegen, Rusland, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Oecumenische partners waren de ACT Alliantie, De Sant’Egidio-Communiteit, de Lutherse Wereldfederatie, Pax Christi Internationaal, Religies voor Vrede en de Wereldfederatie van Christenstudenten (WSCF).

Foto: verdriet in Syrië, foto World Press Photo tentoonstelling