Samenwerking gemeenten

Steeds meer gemeenten zoeken onderlinge samenwerking om het gemeentewerk toekomstbestendig te maken. Dat geldt voor kerken die elkaar opzoeken binnen dezelfde denominatie en voor kerken met een verschillende achtergrond. De Protestantse Kerk heeft er een speciaal programma voor beschikbaar en desgevraagd geeft Bart van Noord, teamleider Kerk in Ontwikkeling aan, dat het in principe bespreekbaar is, om de expertise van de PKN ook breder in te zetten voor plaatsen waar de samenwerking niet beperkt blijft tot alleen protestantse gemeenten.

 

De PKN geeft steun aan diverse plaatsen en regio’s waar kerkelijke gemeenten kleinschalig zijn. Men stimuleert kerkelijke gemeenten in bijvoorbeeld het noorden van het land, dorpen in de Noordoostpolder en in Zeeuws-Vlaanderen. Ze stemmen onderling taken af en verdelen het werk over meer schouders. Om de nieuwe lijnen krachtiger te maken kan er soms ook sprake zijn van een financiële ondersteuning voor de begeleiding van de samenwerking. De PKN heeft daarvoor een zogenaamde solidariteitskas.

De PKN heeft ook een inhoudelijk programma om de afstemmingen op poten te zetten, het zogeheten project ‘Samenwerking gemeenten’. De onderliggende gedachte is, dat drie tot ongeveer acht gemeenten elkaar opzoeken en delen van het gemeentewerk samen opzetten. Doel van de samenwerking is de vitaliteit van het werk vergroten en de werklast verdelen. Gemeenten bepalen zelf wat ze wel en wat ze niet in de samenwerking inbrengen.

 

Zoals bekend heeft de Raad van Kerken eerder convenanten opgesteld en daarbij een toetsingslijst gemaakt van thema’s waarop kerken onderling kunnen samenwerken. Doel van de toetsingslijst en de convenanten is gelijk aan die van het PKN-project, namelijk vitaliteit bevorderen en taken onderling spreiden. De PKN heeft nu laten weten open te staan voor vragen die in dit kader op interkerkelijke erven kunnen liggen. Via de PKN-gemeente(n) kunnen andere denominaties meedoen met de samenwerking en het is niet bij voorbaat uitgesloten dat er vanuit de PKN gelden beschikbaar zijn die navenant de inbreng van iedere kerk als subsidie voor de begeleiding van de samenwerking kunnen worden benut.

Thematische foto: Kerken bij elkaar in de buurt kunnen soms iets voor elkaar betekenen.