Week van Gebed 2009: Aanvullende suggesties voor gebedsdiensten vanuit Korea

Gebed voor vrede en herstel van de eenheid voor het Koreaanse schiereiland

Wij zien uit naar een herstel van de eenheid die sterk zal zijn en glansrijk.
Wij hopen dat daarmee recht zal worden gedaan aan ons pijn en lijden in het verleden.
Breng onze natie tot eenheid, en schenk hoop aan heel de wereld.

Heer, dit keer dromen wij opnieuw van een geweldig toekomstbeeld.
Het is dezelfde droom die U weleer voor ogen stond op het kruis,
De geweldige droom van iedere mens die met U verbonden is, alle eeuwen door,
Het is ook onze droom.

(Gemeenschappelijk gebed uit 2006)


Gebed voor Pasen van de kerken van Zuid- en Noord-Korea

O Heer, die de dood overwon en ten leven bent opgestaan
(“Ik heb de wereld overwonnen” Joh. 16,33)

Wij prijzen onze verrezen Heer die uiteindelijk het kruis heeft overwonnen,
die het graf leeg achterliet, en die verrees, gekleed in het wit.

Onze verrezen Heer heeft in Gethsemane met zijn tranen lentebloemen tot bloei gebracht,
zijn lijden op Golgotha bracht licht in de duisternis,
Hij veranderde de angst voor het graf in vreugde.
Hij is voor eeuwig de hoopvolle verwachting van heel de mensheid.

Wij, op dit moment,
wij zijn de lange duisternis van verdeeldheid moe,
wij hebben het kruis gedragen en daarmee gedwaald in dit land als in een woestijn,
wij hebben gewandeld op een doornig pad op weg naar de nieuwe dageraad,
maar hier en vandaag gebeurt het:
elk dal wordt overbrugd over heel de lengte van ons land,
kerken van noord en zuid komen in eenheid samen,
christenen van noord en zuid zijn samen verbonden met een warm hart
en wij prijzen God voor de nieuwe morgen van Pasen.

O God,
geef dat wij levende getuigen worden van de verrijzenis,
nog zijn onze handen door bloed bevlekt door het vastpinnen met de nagel van haat
en door de speer te werpen van de veroordeling,
maar laat het handen worden die wonden verbinden, uitgestoken handen van verzoening.
Help ons op de weg van het lijden
om opnieuw opbeurende woorden te spreken en een weg van vrede te gaan.
Sterk ons ten slotte in de overtuiging dat wij een halt kunnen toeroepen
aan de opmars van de dood.

En dan,
zoals kruis en verrijzenis bij elkaar horen,
zoals de rivier Daedong in het noorden en de rivier Han in het zuiden
samenkomen in de ene zee,
laat onze onvolledige bevrijding uitgroeien tot een volmaakt herstel van de eenheid,
vanaf de berg Hallo in het zuiden tot de berg Baekdu in het noorden,
van Kaesong in het westen tot het Keumgang gebergte in het oosten.

Tenslotte,
moge de paasgroet van de Heer: “Ik wens jullie vrede” (Joh. 20,19)
over de grenzen van ons land heen reiken tot in Azië en heel de wereld
en ons allen bijeenbrengen
in vrede, vreugdekreten, vrolijkheid, vriendschappelijke omhelzing.
En moge de onzekere dagen van het mondiale dorp veeleer overgaan
in de ‘Third Day’ van hoop.

Wij bidden om dit alles in de naam van Jezus Christus, de Verrezene, die ons land de weg wijst om één vaderland te worden, een nieuwe schepping.

Dit gemeenschappelijke gebed werd in samenwerking geschreven door de Nationale Raad van Kerken in Korea en de Koreaanse Christelijke Federatie.

(Gemeenschappelijk gebed, april 2007)


Laat ons één zijn

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.
Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden.
Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.

(Gebed gebaseerd op Johannes 17, 11-23)Het Kruis

De zonnestralen,
die mij van achter volgden
tot een minuut geleden,
hebben zich nu vastgezet op het kruis
bovenop de kerk.

Ik vraag mij af hoe zij konden opklimmen
tegen zo’n hoge pinakel.
Ik bleef op en neer lopen, rusteloos,
fluisterend,
er luidde geen kerkklok.

En als ooit een kruis aan mij werd toevertrouwd
hetzelfde als aan de man in doodstrijd,
aan de gelukkige Jezus Christus,
dan zou ik zwijgend het bloed laten vloeien
dat bloeit als een bloem,
terwijl mijn hals neerhing
onder de lucht die tot duisternis verviel.

(Gedicht van Yun Dongju, een dichter en martelaar die ijverde voor de onafhankelijkheid van Korea in de periode van het Japanse kolonialisme. Hij werd ter dood gebracht in 1945).


LIEDEREN

Er zijn vele liederen die men kan gebruiken voor de viering. Ook is het mogelijk om aan de dagelijkse lezingen een lied toe te voegen, dat men kan zingen of lezen. Hieronder volgen mogelijke suggesties.

Liedboek voor de kerken
Psalm 146 blz. 247
89 O Christus, Heer der heerlijkheid (bij 2de lez. Rom. 8,18-24a)
309 O Heer, wees met uw kerk (bij 2de lez. Rom. 8, 18-23)
435 O verbreker aller banden (bij bij 2de lez. Rom.8, 18-30)
130 De nacht is haast ten einde (bij bij 2de lez. Rom. 8, 18-39)
294 Laat komen, Heer, uw rijk (bij 2de lez. Rom.8, 18-39)
217 Jezus leeft en ik met Hem (bij slottekst, Rom. 8, 35-39)
477 Geest van hierboven (bij slottekst, Rom. 8, 35-39)
270 Eenmaal wanneer mijn uur zal slaan (bij slottekst, Rom. 8, 38-39)
364 Laat ons als Jezus’ jongeren nooit vergeten (Bij Joh. 17; liefde voor armen en zwakken)
474 God roept ons, broeders, tot de daad (bij Joh.17; ‘niet meer gescheiden door de zonde’)
114 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen naar Openb. 21, 1-4
265 Jeruzalem, mijn vaderstad naar Openb. 21
477 Geest van hierboven
285 Geef vrede, Heer, geef vrede
284 O lieve Heer, geef vrede
286 Geef aan de wereld vrede, Heer
288 Eens komt de grote zomer
224 Kondigt het jubelend aan
320 Zingt een nieuw lied voor God de Here (‘Komt nu tesaam van zuid en noord’)
89 O Christus, Heer der heerlijkheid
1083 God, die leven hebt gegeven

Opwekkingsliederen
194 U maakt ons één
58 Vrede zij u.
385 Mijn vrede laat Ik u
118 Vader, maak ons één
71 Jezus leeft in eeuwigheid
167 Samen in de naam van Jezus
334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
268 Hij kwam bij ons heel gewoon

Gezangen voor Liturgie
498 Mogen allen één zijn
psalm 146 blz. 242
637 Uit het duister hier gekomen
448 Groter dan ons hart
575 Aan wat op aarde leeft
psalm 72-II Voor kleine mensen blz.122
558 Wij treden biddend in uw licht

Laus Deo (Veel gebruikt in Limburg en Oost-Brabant)
Psalm 146 I en II
1198 De Zaligsprekingen
908 Mogen allen één zijn
1144 O Christus, Heer der heerlijkheid
834 Pelgrimstocht der mensen
1070 Er is een stad voor vriend en vreemde
894 Geef vrede, Heer, geef vrede
1108 Het eerste woord zal vrede zijn
1117 Ik wens je vrede van God
1173 U maakt ons één
928 Wij treden biddend in uw licht

Evangelische Liedbundel
505 We shall overcome
411 Jezus leeft in eeuwigheid
118 Hij kwam bij ons heel gewoon
217 U maakt ons één
79 Vrede zij u
76 Mijn vrede laat Ik u
218 Samen in de naam van Jezus
382 Heer, uw licht en uw liefde schijnen


Bijbellezingen

De gedachte van een hereniging van noordrijk (Israël, Efraïm) en zuidrijk (Juda) vindt men op veel plaatsen in de bijbel.
Voorbeelden:
Jesaja: 11, 12+13; 46,13; 49,6
Jeremia: 3,18; 30,3; 31, 23.27.31; 31, 6; 33, 7.14; 50,4.33; 51,5
Hosea: 1, 11
Zacharia: 8, 13; 9,13; 10, 6
Ezechiël: 37, 15-28 ; 47, 13
Micha: 2, 12
Pslamen: 14,7; 53,6; 60,7; 76,1; 108,8; 149,2
Hebreeën : 8,8
Openbaring : 7,4