Advies pastoresconvent

De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken adviseert plaatselijke raden om in contact te treden met het convent van pastores. Doel daarvan is het benoemen van de mogelijkheden om als pastores periodiek lezingen, overwegingen en liturgie voor te bereiden voor een gedeelte van het oecumenisch leesrooster.

De projectgroep sprak over de presentatie van het Oecumenisch Leesrooster, ongeveer een week geleden. Het nieuwe rooster begint met advent 2013 en loopt negen jaar door. Tijdens de presentatie is uitgelegd dat zo’n langer lopend rooster de mogelijkheid biedt om een evenwichtige keus te maken uit het geheel van de canon. Op de vraag aan het einde van de bijeenkomst hoe nu verder te gaan, reageerden veel mensen met: De pastores plaatselijk moeten het nu verder oppikken.

De projectgroep stemde in met die conclusie en wil plaatselijke raden op de mogelijkheden wijzen om de oecumene uit te bouwen. Door bijvoorbeeld aan het begin van een blok in het rooster over Openbaring als pastores van diverse kerken over het nieuwe blok te spreken, doe je enerzijds allerlei suggesties op, anderzijds leer je elkaar beter kennen. ‘Je hoort nogal eens de kritiek, dat al die overlegsituaties tijd kosten’, zei één van de leden van de projectgroep, ‘maar daar heb je geen last van als je met elkaar de centrale lezingen van de komende periode voorbespreekt, omdat je tijd wint door de inbreng van anderen in zo’n gesprek te noteren’.

Iemand anders wees op de mogelijkheid om bijvoorbeeld iemand uit rooms-katholieke kring te laten uitleggen, waarom men in de periode na Pasen uit 1 Petrus leest en iemand van orthodox-protestantse huize kan vertellen wat de lijn is in de lijdenstijd rond de evangelist Matteüs.Daar waar geen pastoresconvent is, zou er een pastoresconvent kunnen worden gestart; daar waar een pastoresconvent bestaat zou nog eens gekeken kunnen worden naar de invulling van de agenda.

De projectgroep werkt verder aan een inventarisatie van liederen die men in oecumenische vieringen kan gebruiken. Aanleiding voor die inventarisatie is de totstandkoming van een nieuw liedboek bij de protestanten en aangescherpte richtlijnen voor rooms-katholieke parochies. Bundels uit de kringen van het Leger des Heils en de Oud-Katholieke Kerk zijn eveneens interessant.

Het is tenslotte de bedoeling om als projectgroep materiaal te bundelen of te maken rond verschillende gebeurtenissen waar kerken nu mogelijk nog weinig aandacht aan besteden. Er zijn drie lijnen uitgezet: materiaal rond de levensloop van mensen; materiaal rond publieke gebeurtenissen en materiaal voor een gebedsestafette in bijvoorbeeld de periode van Hemelvaart naar Pinksteren.

Ds. Ellen Sonneveld uit Enschede was voor de eerste keer aanwezig in de projectgroep Vieren; rechts van haar korpsofficier Ria Schuitert van het Leger des Heils.