Succesvolle samenwerking Omrop Fryslân en Raad van Kerken Fryslân

Sinds de uitbraak van de Corona-pandemie in maart 2020 verzorgt Omrop Fryslân vrijwel elke zondagochtend een TV-uitzending van een kerkdienst vanuit één van de dorpen of steden in Fryslân. Vanaf 2021 gebeurt dit onder patronage van de Raad van Kerken Fryslân en werken verschillende geloofsgemeenschappen samen. De diensten zorgen voor gemeenschapsvorming, verbinden mensen van buiten de provincie met hun familie in Friesland en bevorderen de oecumene.

Omrop Fryslân heeft in 2020 zelf het initiatief genomen om elke zondag een kerkdienst uit te zenden op de regionale TV-zender. Het was meteen een schot in de roos toen kerken gesloten bleven, maar de uitzendingen voldoen nog steeds aan de behoefte van tienduizenden mensen in en buiten Fryslân. Het is een bijzondere vorm van verkondiging of evangelisatie, die de nabijheid van Gods woord in de huiskamer verbeeldt. De vieringen bieden aan mensen die niet meer zo gemakkelijk over de drempel van de plaatselijke kerk stappen, de gelegenheid tot mee-beleving van het Evangelie en bezinning op de vragen van geloof en leven. De uitzendingen voorzien ook in de behoefte van mensen die aan huis gebonden zijn of in een verpleegtehuis of verzorgingstehuis verblijven, om toch de zondagse kerkdiensten mee te kunnen vieren.

Tsjerke fan de moanne

Vanaf 2021 worden de diensten onder patronage van de Raad van Kerken Fryslân elke maand vanuit een andere stad of dorp uitgezonden. Dit gebeurt vanuit één kerkgebouw waarin verschillende plaatselijke geloofsgemeenschappen participeren. Deze kerk is dan “Tsjerke fan de moanne.” De deelnemende parochies en gemeenten ervaren de uitzendingen daardoor als een waardevolle bijdrage aan de plaatselijke oecumene. In de kerkdiensten wordt naast het Nederlands ook het Fries gebruikt, soms Bildts, Stellingwerfs en zelfs Maleis, voornamelijk in de liederen, maar ook in de bijbellezingen en de gebeden. Op deze manier komt de meertaligheid van Fryslân tot uitdrukking en dragen de kerkdiensten bij aan de lokale en interlokale gemeenschapsvorming. Elke zondag wordt de ‘Kears fan ferbining’ aangestoken om de verbondenheid van de plaatselijke gemeente met alle kijkers binnen en buiten Fryslân en zelfs ver weg in het buitenland tot uitdrukking te brengen.

De organisatie van de TV-kerkdiensten is in handen van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân, bestaande uit zeven leden die dit werk geheel vrijwillig en zonder vergoeding doen.

De uitzendingen zijn om 10.00 uur met herhaling om 12.00 uur. De kerkdiensten zijn ook terug te zien op www.omropfryslan.nl/fy/tsjerketsjinst.
De agenda van de maand en de orde van dienst is te vinden op: www.raadvankerkenfryslan.nl.

Bron foto: Friesch dagblad