Eén maar anders

“De kerk heeft toekomst in Nederland als we de tijd nemen, elkaar leren waarderen, elkaars krachten durven inzien én deze krachten gezamenlijk benutten om dat ene doel te bereiken: de liefde van God te verspreiden in een wereld die dat zo hard nodig heeft.”

Dit is een citaat in het boek “Één maar anders”. Het bestaat uit korte teksten van 16 vooral jongvolwassen gelovigen die al of niet professioneel met religie bezig zijn. Mensen uit allerlei geloofstradities die nadenken over de toekomst van de kerk in Nederland.  Zij vertellen over hun drive en perspectief om de kerk z’n bestaansrecht als lichaam van  Christus weer nieuw leven in te blazen. In een tijdperk waarin sterke seculariserende tendensen zijn waar te nemen blijkt de samenleving niet minder religieus te zijn geworden maar gaan mensen zich oriënteren op de markt van religies. Men haalt binnen wat van zijn gading is, waar behoefte aan is, dit vaak ten koste van de grote kerkelijke tradities.

Mensen staan wel open voor geloof maar vragen om een andere benadering dan gebruikelijk is bij de geïnstitutionaliseerde religies. Nadat de verzuiling afbrokkelde zijn er nieuwe scheidslijnen opgericht. Mensen groeperen zich rondom andersoortige labels: sociaal-economische status, culturen, generaties, politieke denkbeelden. Kortom, mensen vormen clubs met gelijkgezinden. Daar gaat dit initiatief dwars doorheen. Mensen worden aangesproken op hun mens-zijn en hun religieuze beleving. Volgend in de voetsporen van Jezus,  zien zij in elkaars traditie nieuwe mogelijkheden om samen gestalte te geven aan christen-zijn. Dat is op zichzelf genomen al een perspectief op eenheid, en vindt zijn aansluiting in het werk van de Raad van kerken.

Dit nieuwe elan wordt geconcretiseerd door vanaf de basis nieuwe laagdrempelige initiatieven te ontwerpen die met behulp van de sociale media worden gepresenteerd. Grote en snelle verspreiding van berichten is dan gegarandeerd en werkt aanstekelijk. Een goed voorbeeld hiervan is  het ‘Eat together’ initiatief. Recepten van bijbelse gerechten worden op de website gezet en mensen worden uitgenodigd maaltijd te houden met buren en zielsverwanten maar evenzo goed met niet bekenden. Uitgangspunt is het durven investeren in persoonlijke relaties en vanuit deze basis de gemeenschap van Jezus Christus weer op te bouwen.

De uitgave ‘Eén maar anders’ is uitgegeven door Ark Media en is in de boekhandel te koop. Op de foto: de cultuurtheoloog Frank Bosman