A Common Word

VOL

Studiedag 2018

De Raad van Kerken organiseert een studiedag over A Common Word op dinsdag 24 april van 13:00-17:00 uur, ten kantore van de Raad, Kon. Wilhelminalaan 5, Amersfoort. Op deze dag zullen Harry Mintjes en Rasit Bal in gesprek gaan over hun brieven en visie op maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die zowel christendom als islam raken. Vervolgens is er ruimte aan het publiek om aan de hand van relevante thema’s met elkaar de dialoog aan te gaan en te verkennen hoe moslims en christenen in Nederland kunnen samenwerken omtrent het doen van het goede. Doel van het gesprek is het bevorderen van de toenadering en het ontwikkelen van een gezamenlijk referentiekader, van wat de twee religies kunnen betekenen in de Nederlandse context. De studiedag wordt georganiseerd in Amersfoort bij de Raad van Kerken en is bedoeld voor christenen en moslims, die geïnteresseerd zijn in de vertaalslag van het theologische document A Common Word naar de Nederlandse context.

Voor deelname aan deze studiedag, kunt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl; er is beperkt ruimte. 

A Common Word

‘A Common Word’ is een verklaring van 138 prominente moslimgeleerden (oktober 2007) aan de paus en andere christelijke leiders, waarin ze verklaren dat de geboden God liefhebben en de naaste liefhebben zowel te vinden zijn in de bijbel als in de koran. Van daaruit concluderen zij dat, wanneer de twee belangrijkste geboden in het christendom en de islam hetzelfde zijn, moslims en christenen samen kunnen werken aan vrede.

Voor de tekst van A Common Word, zie: website A Common Word

Voor de Nederlandse vertaling, klik hier

 

Project ‘Een Gemeenschappelijk Woord’ 2018

In het beleidsplan van de Raad van Kerken Nederland 2017-2021 staat als focuspunt bij Interreligie vermeld: ‘Een Gemeenschappelijk Woord (A Common Word) in de Nederlandse situatie’ om op basis van theologisch-praktische reflectie bilateraal dialoog tussen moslims en christenen te stimuleren in de Nederlandse context. De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting organiseert in 2018 het project ‘Een Gemeenschappelijk Woord’ om ‘A Common Word’ te positioneren in de Nederlandse context. De start van dit project bestaat uit een briefwisseling tussen Harry Mintjes (voorzitter van de contactgroep Islam RvK) en Rasit Bal (voorzitter van Contactgroep Moslims en Overheid). Hierin wordt verkend hoe samen met moslims aan de oproep van ‘A Common Word’, handen en voeten kan worden gegeven in de Nederlandse situatie.

Klik hier voor de brief van Harry Mintjes

Klik hier voor de brief van Rasit Bal

Klik hier voor de receptietekst die is opgesteld op basis van de bespreking van de brief van Harry Mintjes in de plenaire Raad van Kerken d.d. 14 februari 2018

 

Ar.tikelen over A Common Word:

Common Word in de plenaire raadsvergadering: ’verdieping interreligie’ 14 februari 2018

Vertaalslag Common Word – Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting 11 oktober 2017

Brief Remonstranten als reactie op ‘A Common Word’ 10 juni 2013

Consultatie Wereldraad van Kerken: oecumene en het gesprek met de islam. ‘Van dialoog naar diapraxis’ 18-20 oktober 2008

Impressie studiedag ‘A Common Word’, Bergkerk, Amersfoort 20 mei 2008

Analyse door Harry Mintjes  ‘Wending in relatie’ 20 mei 2008