Verdieping interreligie

Hoe kunnen we samen met moslims aan de oproep van A Common Word gehoor geven in de Nederlandse context? Daarover ging het tijdens de raadsvergadering van 14 februari in Utrecht. Harry Mintjes, voorzitter van de contactgroep Islam, gaf een toelichting op zijn brief aan voorzitter van CMO (Contactgroep Moslims en Overheid) als onderdeel van het project ‘Een Gemeenschappelijk Woord’ van de Raad van Kerken.

‘A Common Word’ is een verklaring van 138 prominente moslimgeleerden (oktober 2007) aan de paus en andere christelijke leiders, waarin ze verklaren dat de geboden God liefhebben en de naaste liefhebben zowel te vinden zijn in de bijbel als in de koran. Van daaruit concluderen zij dat, wanneer de twee belangrijkste geboden in het christendom en de islam hetzelfde zijn, moslims en christenen samen kunnen werken aan vrede. In het beleidsplan van de Raad van Kerken Nederland 2017-2021 staat als focuspunt bij Interreligie vermeld: ‘Een Gemeenschappelijk Woord (A Common Word) in de Nederlandse situatie’ om op basis van theologisch-praktische reflectie bilateraal dialoog tussen moslims en christenen te stimuleren in de Nederlandse context.

De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting heeft dit focuspunt opgepakt en Harry Mintjes gevraagd om hieraan mee te werken door een brief te schrijven, waarin hij A Common Word positioneert in de Nederlandse context. Mintjes geeft aan dat het blijvend belang van A Common Word is dat het tegen de achtergrond van eeuwenoude polemiek en vijandschap tussen moslims en christenen een opvallend open pleidooi is voor wederzijds respect en samenwerking, waar we niet alleen iets mee kunnen, maar iets mee moeten doen. In de brief doet Mintjes een uitnodiging aan Rasit Bal om te verkennen hoe aan dit theologische document een vertaalslag kan worden gegeven om samen met moslims aan die oproep handen en voeten te geven, concreet in de Nederlandse situatie. Tijdens een studiemiddag die op 24 april door de Raad van Kerken georganiseerd wordt, zal hier samen met christelijke en islamitische genodigden op gereflecteerd worden.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag is deze brief besproken. Naast de waardering voor dit initiatief door de verschillende kerken, werd ook de wens uitgesproken om de joden uit te nodigen bij de studiemiddag. In een langer traject zal er worden gekeken hoe dit bilaterale project tussen christenen en moslims ruimte kan bieden aan een breder gesprek samen met de joden. De Raad vindt het belangrijk zegslieden van de joodse gemeenschap bij het proces te betrekken. Tevens werd benadrukt dat het afwijzen van het plegen van geweld in naam van de religie, een thema is die voor de bezinning op de Nederlandse situatie tijdens de studiedag aan bod dient te komen.

Binnenkort zullen de brief van Harry Mintjes en de geschreven reactie van Rasit Bal op de website van de Raad van Kerken gepubliceerd worden. Mensen die de studiemiddag op 24 april ’s middags in Amersfoort (Koningin Wilhelminalaan 5) willen bijwonen, kunnen zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl; er is beperkt ruimte. Voor meer informatie, klik hier 

Foto’s:
1. Drs. Harry Mintjes, de briefschrijver op verzoek van de Raad, met op de achtergrond prof. dr. Peter Nissen, afgevaardigde van de Remonstranten. 
2. Ds. Jannie Nijwening nam afscheid van de Raad als doopsgezinde afgevaardigde, zij is opgevolgd door ds. Sonja van de Meulen, doopsgezind predikante in Oegstgeest.
3. Ds. Karin van den Broek nam afscheid van de Raad als afgevaardigde van de Protestantse Kerk in Nederland, zij treedt komende maand terug als preses van de Generale Synode en zal in de Raad worden opgevolgd door de nieuwe preses; Karin blijft verbonden aan de Raad als internationaal ambassadeur, een logische constructie gelet op haar blijvende verantwoordelijkheid binnen het Uitvoerend Comité van de Wereldraad van Kerken, een positie waar je goed geïnformeerd bent over de ontwikkelingen binnen de internationale oecumene.