Monitor godsdienstvrijheid

In Duitsland hebben de kerken met instemming gereageerd op de plannen om in het nieuwe kabinet een speciale commissaris voor godsdienstvrijheid aan te stellen. ‘Het is belangrijk dat deze commissaris nauw samenwerkt met de zaakgelastigde voor handhaving van mensenrechten’, stelde Martin Dutzmann vanuit de Evangelische Kirche in Duitsland.

‘Onze research wijst uit dat in landen waar de godsdienstvrijheid wordt ingeperkt vaak ook de mensenrechten onder druk staan’, aldus Dutzmann. ‘Ook als er sprake is van vervolging van christenen in diverse landen, moet men steeds in ogenschouw blijven nemen hoe de situatie voor andere religieuze gemeenschappen is’.

Martin Lessenthin, verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de handhaving van de mensenrechten, zegt tegen de Evangelische Persdienst dat religieus gemotiveerde vervolging zich negatief heeft ontwikkeld in de laatste twintig jaar.

Het nieuwe kabinetsplan is op 7 februari gepresenteerd. Daarin is afgesproken dat er een speciale commissaris komt belast met het monitoren van de godsdienstvrijheid. Iedere twee jaar verwacht men een inventarisatie van de bevindingen. ‘Godsdienstvrijheid is een centraal mensenrecht, dat wereldwijd in toenemende mate wordt ingeperkt of zelfs met voeten wordt getreden. Diverse religieuze minderheden hebben daar wereldwijd mee te maken. Onze solidariteit betreft alle benadeelde religieuze minderheden. Daaronder zijn ook vele miljoenen vervolgde christenen’.

Het moderamen van de Raad van Kerken sprak in januari over het thema van vervolgde religieuze minderheden. Aanleiding vormden nieuwe cijfers van vervolgingen. Het thema kwam ook aan de orde bij de beraadgroep Samenlevingsvragen. Daar werd gezegd, dat de brede benadering, waarbij men op diverse religieuze groeperingen blijft letten, van belang is.

Foto: Martin Dutzmann (foto internet)