Nieuw lid Raad van Kerken

De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft zich als lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het is het zeventiende kerkgenootschap dat zich als lid bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.

De Nieuw-Apostolische Kerk heeft ruim 10.000 leden. Naast de gemeenten in Nederland (63) is zij verantwoordelijk voor gemeenten in Vlaanderen (2), Suriname (9), de Nederlandse An-tillen (3) en Malta (1). Wereldwijd kent de kerk circa 9 miljoen leden op alle continenten. De kerk besteedt veel aandacht aan de zending van de apostelen in deze tijd en aan de verwach-ting van de wederkomst van Christus. Na in de vorige eeuw aanvankelijk wat naar binnen gekeerd te zijn geweest, heeft de kerk zich vanaf de eeuwwisseling steeds verder open gesteld voor oecumenische samenwerking. ‘Onze gemeenten nemen naar de andere kerken en de sa-menleving steeds meer hun verantwoordelijkheid’, aldus bestuurslid Peter Klene van de Nieuw-Apostolische Kerk.

De Raad van Kerken was unaniem toen de aanvraag voor een lidmaatschap aan de orde kwam. ‘Het is verheugend als steeds meer kerken willen meedoen met het oecumenische stre-ven naar meer eenheid. En het is van groot belang dat wij als kerken een gezamenlijke bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige samenleving’, zegt drs. Dirk Gudde, voorzitter van de Raad, in een reactie op het besluit.

De laatste uitbreiding van de Raad van Kerken vond plaats in 2013, toen de Orthodoxe Kerk in Nederland officieel toetrad als lid van de Raad van Kerken. In totaal zijn ruim zes miljoen christenen in de Raad vertegenwoordigd. De Raad is voor overheid en media een aanspreek-punt van de kerken. Daarnaast zijn er directe lijnen van kerken naar de overheid en is er het CIO voor specifieke zaken die op de kerken zelf betrekking hebben. 

Foto’s genomen tijdens het overleg om tot lidmaatschap te komen:
Boven de afvaardiging vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk: Peter Klene (bestuurslid), Ruud Vis (opziener), Ate Blaauw (voorganger Amersfoort), onder: deel van de afvaardiging vanuit de Raad van Kerken: Dirk Gudde (voorzitter), Johannes Welschen (moderamenlid).