Elly van Riessen overleden

Vrijdag ontving de Raad het bericht dat woensdag 11 februari is overleden mr. E.A. (Elly) van Riessen-Prinsen. Elly van Riessen was een overtuigd oecumenica. In 1989 werd zij als bestuurslid van de Remonstrantse Broederschap afgevaardigd als lid van de plenaire Raad van de Raad van Kerken in Nederland. De Remonstrantse Broederschap stelde gelijk ook maar voor haar te benoemen als lid van het moderamen. Aldus geschiedde. Vanuit de kerken was ze de enige vrouw in het moderamen. Dat ook vrouwen in de kerk een functie te vervullen hebben, had zeker haar aandacht en ze was daar zeer alert op. In 1994 werd ze benoemd tot vicevoorzitter van de Raad. Deze functie vervulde ze tot mei 1998 met de van haar bekende inzet.

Door haar grote betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties en haar juridische achtergrond heeft zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Raad, met name op het gebied van de sociaal-ethische problematiek. Lang voor het een politieke term werd, bracht Elly van Riessen het belang van sociale cohesie in de samenleving onder de aandacht. Over deze thema’s nam zij  o.a. deel aan gesprekken met leden van de toenmalige kabinetten en met politieke partijen. Belangrijk in haar werk was vooral de gezamenlijke inzet van de kerken voor kerk en samenleving. Voor die gezamenlijkheid stond zij. En daarvoor gedenkt de Raad van Kerken in Nederland Mr. Elly van Riessen-Prinsen dan ook in grote dankbaarheid. Elly van Riessen is 87 jaar geworden.