Kerkdiensten Omroep Friesland

De kerkdiensten die Omrop Fryslân, in nauwe samenwerking met de Wurkgroep  ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’, iedere zondag uitzendt, voorzien in een enorme behoefte. Dat blijkt uit de vele reacties die bij de Wurkgroep en de deelnemende kerkgenootschappen binnenkomen. De diensten trekken tussen de 30.000 en 60.000 kijkers uit Fryslân, de overige provincies maar ook uit het buitenland. Kijkers waarderen vooral het oecumenische karakter van de diensten die door verschillende plaatselijke kerkgenootschappen samen georganiseerd worden. Ook het gebruik van het Fries als vanzelfsprekende taal van de eredienst draagt zeer bij aan het ‘mienskipsgefoel’. De Wurkgroep “Tsjerketsjinsten Fryslân”, bestaande uit leden van kerkgenootschappen aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân en de Stifting Krúspunt, werkt dit jaar met het model van de “Tsjerke fan de Moanne”. Iedere maand komen de vier uitzendingen uit dezelfde kerk, elke maand uit een andere plaats in Fryslân. 

Tsjerke fan de Moanne’

De vier zondagen in de maand maart vallen in de 40-dagen-tijd of Vastentijd, de voorbereiding op Pasen. Deze maand functioneert de Protestantse gemeente in Drachten als ‘Tsjerke fan de Moanne’. Twee van de vier diensten worden georganiseerd door een combinatie van kerkgenootschappen: de eerste zondag vieren de doopsgezinden samen met de protestanten van It Keningfjild de eredienst en de derde zondag de katholieken met inbreng van de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Fontein. Het oecumenisch karakter van de diensten in Drachten komt ook tot uitdrukking door cross-overs vanuit andere kerkgenootschappen, bijvoorbeeld de ouderling van dienst, lector, voorbidder en predikant. Geheel nieuw voor de oecumene in Drachten is, dat tijdens alle vier diensten gecollecteerd wordt voor één gemeenschappelijk diaconaal doel: Bouwen met de Bouma’s, een onderwijs- en ontwikkelingsproject in Zambia dat oorspronkelijk is opgezet door familie van pastor Neeltsje Bouma (www.bouwenmetboumas.nl). Door al deze oecumenische aspecten wordt de onderlinge verbondenheid en het wederzijds vertrouwen extra beklemtoond.

De vieringen worden gehouden in het tamelijk nieuwe kerkgebouw De Oase (1997). Dat is het kerkgebouw aan de Ringweg met het kruis met een korte en een lange dwarsbalk; dit verwijst naar de twee bouwvolumes van de kerk: het kerkelijk centrum en de kerkzaal. Het kerkgebouw beschikt over een Van Dam-orgel (1845) dat na de nodige omzwervingen in De Oase een plaats gevonden heeft. Het orgel heeft in 2007 niet alleen een nieuwe dispositie gekregen, maar ook drie nieuwe beelden op de orgelkasten.

Schema van de diensten

  • 7 maart : ds. Roelof Akse (Doopsgezinde gemeente) en ds. Jak Verwaal (PG Keningsfjild)
  • 14 maart : ds. Hans de Jong (PG Drachten)
  • 21 maart : pastor Neeltsje Bouma (RK-parochie Clara van Assisi) met medewerking vanuit de GKv De Fontein
  • 28 maart : ds. Peter Smilde (PG Drachten) met muzikale medewerking van Sera Noa uit de Bethelgemeente