Woorden van Hoop en Troost

In de zestiende aflevering spreekt diaken Damian Beshay van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, over Prediker 11. ‘Doe u werk goed’, zegt Prediker: ‘Werp uw brood over het water, want na vele dagen zult u het vinden.’ In deze onvoorspelbare tijd spreekt diaken Beshay over het onvoorspelbare van het werpen van het brood. Je weet niet waar het terechtkomt, je laat de bestemming los, de verwachting, de uitkomst. Het brood kunnen we zien als symbool voor vele dingen: een klein gebaar, een glimlach, troost bij verdriet, steun aan iemand in nood.

Diaken Damian Beshay, Koptisch-Orthodoxe Kerk

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

Onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

 • In de eerste aflevering spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen.
 • In de tweede aflevering spreekt mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, over Sint Maarten die zijn mantel met een arme bedelaar deelt.
 • In de derde aflevering spreekt Harm Jager van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten over de bemoedigende brief van Paulus aan de gemeente in Filippi.
 • In de vierde aflevering spreekt dr. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland over Matteüs 24 over het hoopvolle beeld van de vijgenboom.
 • In de vijfde aflevering spreekt ds. Sonja van der Meulen, doopsgezind predikant, over het licht. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Johannes 1).
 • In de zesde aflevering spreekt dr. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica en remonstrants predikant over uitzien naar, verwachten en verlangen. Over een tijd die nog niet is, die bezig is te komen.
 • In de zevende aflevering spreekt ds. Johannes Welschen, Evangelische Broedergemeente in Nederland over het licht van Christus dat ons de weg wijst.
 • In de achtste aflevering spreekt majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils over Lucas 2: ‘… omdat er voor hen nergens plaats was.’
 • In de negende aflevering spreekt Henk Korff van de Anglicaanse Kerk in Nederland: de hoop van de christen en de hoop van de Kerk is de aanstaande komst van Jezus, zijn wederkomst.
 • In de tiende aflevering spreekt subdiaken Fikri Sumer, Syrisch-Orthodoxe Kerk: Hij is het licht en verlicht ons naar ziel en lichaam.
 • In de elfde aflevering spreekt Peter Klene, Nieuw-Apostolische Kerk, over Jesaja 41:10: ‘…. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’
 • In de twaalfde aflevering spreekt priester Theodoor van der Voort van de Orthodoxe Kerk in Nederland over de Week van gebed voor eenheid: … in de hoop dat de eenheid ons opnieuw gegeven moge worden.
 • In de dertiende aflevering spreekt Jethro Zevenbergen van het Genootschap der Vrienden (Quakers) over de gelijkenis tussen de thans geldende avondklok en de lege straten, en Jeremia 33:10-11, een tekst waarin een zeer vergelijkbare situatie wordt geschetst, gevolgd door woorden van hoop en perspectief.
 • In de veertiende aflevering spreekt Machiel Jonker van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten over onze grote opdracht: het maken van discipelen: iemand uitnodigen, met elkaar bidden, elkaar bemoedigen. Volgelingen van Jezus zijn.
 • In de vijftiende aflevering spreekt Johan de Wit, Vrijzinnigen Nederland, over het dunne koord van de koorddanser. In het steeds weer zoeken naar de balans kunnen we de weg voltooien die voor ons ligt.