Kerstbrief

Zusters en broeders in Christus,

Het jaar van de coronapandemie loopt naar het einde. Het was voor velen een zwaar jaar waarvan de gevolgen nog lang zullen doorwerken. Hopelijk komen er op korte termijn vaccins beschikbaar, waarmee de pandemie wereldwijd effectief kan worden ingedamd. Reikhalzend kijken we uit naar het moment waarop het veilig genoeg zal zijn om met de hele geloofsgemeenschap weer samen te kunnen komen in een viering.

Op dit moment is het nog niet zover. Iedereen wordt gevraagd zich te houden aan de maatregelen van de regering ter bestrijding van de pandemie. In overleg met de verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus hebben de kerken afspraken gemaakt en zich ingezet voor de voortgang van het kerkelijk leven onder de geldende beperkende omstandigheden. Veel parochies en gemeenten hebben daarbij een grote inventiviteit en creativiteit aan de dag gelegd. Ook de viering van het kerstfeest zal door de coronapandemie dit jaar anders zijn dan andere jaren.

De Raad heeft zich zo goed mogelijk aangepast aan de omstandigheden. Vanwege de pandemie zijn we in april overgeschakeld op zoomvergaderingen, waardoor we goed contact met elkaar konden blijven houden.

Hoop en troost

De Raad heeft zich onmiddellijk geschaard achter het initiatief ‘Klokken van Hoop en Troost’, een initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar klonken iedere woensdagavond deze klokken in het hele land. Aan het begin van de tweede golf gaven we deze actie een vervolg met de reeks ‘Woorden van Hoop en Troost’, die wekelijks door vertegenwoordigers van de lidkerken worden vervolgd en ook via het YouTube-kanaal van de Raad te zien en horen zijn.

Andere initiatieven zoals de Walk of Peace in de vredesweek en Kerkproeverij konden dit jaar niet of nauwelijks doorgaan. Hopelijk kunnen we hier in 2021 weer een vervolg aan geven en kunnen we u enthousiasmeren deze activiteiten in uw woonplaats (mede) te organiseren.

Uitingen

In het afgelopen jaar heeft de Raad zich over enkele belangrijke zaken uitgesproken.

Samen met andere organisaties heeft de Raad zich onomwonden uitgesproken voor de opvang in Nederland van 500 vluchtelingenkinderen die onder schrijnende omstandigheden leven in de vluchtelingenkampen op Lesbos.

Dit jaar vierden we 75 jaar bevrijding, maar ook herdachten we dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. In een verklaring heeft de Raad zijn standpunt tegen de kernbewapening herbevestigd.

Ook heeft de Raad steun uitgesproken voor het appel van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie vanwege de dreigende annexatie door Israël van de bezette gebieden in Palestina. Deze steunbetuiging leidde tot veel beroering en ook kritiek op de Raad.

Samen met vertegenwoordigers van andere godsdiensten heeft de Raad een appel gedaan op de regering om 1% van het budget voor de bestrijding van de pandemie in ons land beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de pandemie in ontwikkelingslanden. Ondanks het positieve advies van de Adviesgroep Internationale Vraagstukken (AIV) werd dit appel slechts ten dele gehonoreerd.

Heidagen

De Raad is een belangrijk forum voor contact en overleg tussen de kerken in Nederland en het gesprek met de samenleving en de politiek. Maar vanwege de krimp van de kerken zijn we ook kwetsbaar. Tussen de lockdowns organiseerde de Raad in september in Nieuwkuijk twee heidagen waarop we ons met vertegenwoordigers van de lidkerken en leden van de beraad- en werkgroepen bezonnen hebben op de taakstellingen en prioriteiten van de Raad in de komende jaren. Het was een sprankelende bijeenkomst die input heeft gegeven voor een nieuw beleidsplan voor de periode vanaf 2022.

Vooruitblik

Vanwege de pandemie zal de Oecumenelezing in 2021 helaas niet doorgaan. Graag wijzen wij u op het Webinar ‘Samengeroepen om vredestichters te zijn’ dat op 20 januari wordt gehouden.

We verwachten dat de viering Week van Gebed voor de eenheid van christenen vooral online zal moeten plaatsvinden. De teksten werden dit jaar voorbereid door de Gemeenschap van Grandchamp en gaan over het hart van het evangelisch en oecumenisch leven: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. Hopelijk slaagt u erin om deze handreiking van de zusters van Grandchamp ook in uw kerken en geloofsgemeenschappen vrucht te laten dragen. In de terugblik op het webinar dat wij samen met Missie Nederland hierover organiseerden vindt u de nodige tips daarvoor.

Verder zien we in 2021 uit naar de toetreding tot de Raad van het herenigd kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Collecte of persoonlijke bijdrage

P.S. Als u wilt meedoen aan een jaarlijkse lokale bijdrage aan de landelijke Raad van Kerken, kunt u denken aan de opbrengst van een collecte, bijvoorbeeld in de oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid, of op de zondag na Pinksteren. Ons bureau is u graag behulpzaam om hiervoor een QR-code aan te leveren, die via een digitale nieuwsbrief, orde van dienst of in een online-viering getoond kan worden. Met behulp van een mobiele telefoon kan daardoor snel en eenvoudig een bedrag worden overgemaakt.

Kerstlectuur – Spreken met God

Deze uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning wil u meenemen langs de diverse gebedstradities die onze kerken rijk zijn. In alle variatie gaat het daarbij nadrukkelijk over het christelijk gebed, het bidden ‘in Jezus’ naam’. De uitgave is met zorg samengesteld en van een inleiding voorzien door de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken. We hopen dat een en ander aanleiding geeft om nieuwe vormen te verkennen, alleen of met anderen. Want de Geest waait waarheen zij wil en vindt, door eeuwen en tradities heen, altijd weer wegen om ons opnieuw te inspireren.

Aankondigingen van plaatselijke en regionale activiteiten

Organiseert uw lokale of regionale raad van kerken een lezing of andere activiteit die voor een breed oecumenisch publiek interessant en toegankelijk is, laat die dan plaatsen op de pagina Agenda van de  website van de Raad. Uw bericht verschijnt dan, anders dan voorheen, niet meer onder ‘regionaal’ maar in de algemene agenda. Stuur uw persbericht samen met een aansprekende (rechten vrije) afbeelding in hoge resolutie naar rvk@raadvankerken.nl

Adventsgebed
naar Symeon, de nieuwe theoloog (949 - 1022)

Kom, open mijn lippen opdat mijn mond jouw lof kan zingen.
Kom, jij goed verzwegen geheim, 
kom, kostbaarheid die nog geen naam heeft.
Kom, jij onuitsprekelijke, kom, die licht brengt dat niet ondergaat.
Kom, jij naar wie ik uitkijk, ik die van vrijheid droom.
Kom, mijn hart verlangt naar hoop en uitzicht, 
naar adem en levenskracht.
Kom, jij die mijn vreugde bent, 
en verkwikking brengt voor mijn vermoeid gemoed.
Kom en sla je tent op in mijn hart, maak mij tot jouw woning.
En maak mij sterk dat ik niet aan het wankelen ga.
Jij bent de goedheid waarnaar ik verlang, 
de vergeving die mijn hart tot rust brengt.

Uit: ‘Kome wie komt’, Uitgave Bisschoppelijk Bureau van de OKKN

Kerstbrief Raad van Kerken (pdf)