Internationale solidariteit vereist politiek leiderschap

De Adviesraad Internationale Vraagstukken, een gezaghebbend adviesorgaan van de regering, heeft een lans gebroken voor internationale solidariteit bij het bestrijden van de mondiale Covid-19 pandemie. Het advies kwam tot stand op verzoek van de Tweede Kamer, nadat de coronadebatten over de mondiale pandemie wekenlang alleen over de situatie in Nederland waren gegaan. Binnenkort besluit het kabinet in overleg met de de Tweede Kamer over het advies om 1 miljard euro vrij te maken voor zo’n mondiale aanpak.

Eerder al pleitte een grote groep religieuze en levensbeschouwelijke leiders en organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland, in een gemeenschappelijke steunverklaring dat de bestrijding van Covid-19 een mondiale aanpak nodig heeft. Want de coronacrisis treft alle landen en het virus houdt geen rekening met grenzen, culturen of religies. De ondertekenaars van deze verklaring menen dat het nu van groot belang is dat de Tweede Kamer zich onbevooroordeeld, neutraal en apolitiek opstelt bij de besluitvorming over het AIV-advies.

Als COVID-19 iets laat zien, is het dat Nederland sterk afhankelijk is van de rest van de wereld: voor onze gezondheid, onze economie en onze veiligheid. Voor het eerst in decennia is er sprake van gedeeld leed, van de Amerika’s, tot Europa tot Zuid-Oost Azië. Maar waar Nederland beschikt over adequate zorg, een goed bestuur en een ruime schatkist, is dat in veel landen in onder andere Afrika niet het geval. Honderden miljoenen mensen hebben geen toegang tot adequate gezondheidszorg, voedsel en schoon water. Een humanitaire catastrofe hangt in de lucht. Maar ook een sociaaleconomische catastrofe: instortende lokale bedrijvigheid, een inzinking van de informele economie, massawerkloosheid, staatsbankroeten en politieke instabiliteit. Dit verwoest de levens van miljoenen mensen. En zullen de levens van hun kinderen en kleinkinderen beïnvloeden. Veel van de landen die getroffen worden beschikken namelijk niet over financiële reserves zoals Nederland.

In Nederland moeten coalitiepartijen en het kabinet in de komende dagen tot overeenstemming komen over de aanbeveling van de AIV om 1 miljard euro vrij te maken uit de algemene middelen van het Kabinet, naast de tientallen miljarden voor binnenlandse steunpakketten. Daarvoor is een mondiale blik nodig, geen begrensde nationale blik. Want een virus dat zich niet aan grenzen houdt kan niet worden bestreden met slechts binnenlandse steunpakketten. Het is letterlijk en figuurlijk van levensbelang dat de Tweede Kamer zich hierin waardig opstelt. Dat betekent dat er even geen plaats is voor partijpolitiek, vooringenomenheid en electoraal ingegeven standpunten. Neutraliteit, objectiviteit en politiek leiderschap is nodig om boven de partijen uit te stijgen. Dat is wat we nu verwachten. En wat we ook mogen verwachten van politiek leiders. 

De ondertekenaar van de steunverklaring zijn:

Awraham Soetendorp, voorzitter Jacob Soetendorp Institute

Geert van Dartel, voorzitter van Raad van Kerken in Nederland
Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland
waarin deelnemen:
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Anglicaanse Kerk in Nederland, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Koptisch Orthodoxe Kerk, Leger des Heils, Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, Orthodoxe Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Protestantse Kerk in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Remonstrantse Broederschap, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, 2of3bijeen, Kerkgenootschap der Zevende-dag Adventisten, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Vrijzinnigen Nederland

Bikram Lalbahadoersing, voorzitter In Vrijheid Verbonden, waarin deelnemen:
Boeddhistische Unie Nederland
Hindoe Raad Nederland
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
Contactorgaan Moslims en Overheid
Humanistisch Verbond 
Raad van Kerken in Nederland

De tekst van de steunverklaring treft u hier aan