Pastoraat en corona

Veel pastores en kerkelijk werkers verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en willen dicht bij hen zijn. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s. Waar liggen de grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden? Voor hen is er een handreiking ‘pastoraat en corona’ opgesteld.

De handreiking is te vinden www.pastoraatencorona.nl en is opgesteld door ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology. Zij hebben advies gevraagd van deskundigen van andere ambtsopleidingen en van professionals uit het veld van zorg, pastoraat en de uitvaartbranche.

De handreiking is bedoeld voor de breedte van het christelijk pastoraat in de verschillende kerkelijke denominaties. Voor (predikant-)geestelijke verzorgers in zorginstellingen gelden allereerst de richtlijnen van de eigen instelling.

Daarnaast is er de factsheet van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, dat een overzicht geeft van de richtlijnen per kerk of kerkgenootschap.