E-flits, februari 2019

De kerk een veilige plek
Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. Nu, in 2019, blijft deze verklaring onverminderd van kracht. Daarom heeft de Raad van Kerken op 4 februari in een brief de betrokken kerken uitgenodigd om een balans op te maken. Wat is er in de tussentijd bereikt in het kader van preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening? Voor de brief en de uitwisseling die de Raad van Kerken voor ogen staat: zie: klik hier.  Binnenkort zal op de website een liturgische handreiking te vinden zijn aan de hand waarvan op de eerste zondag van de Veertigdagentijd in vieringen aandacht aan dit thema besteed kan worden.

Kinderpardon
Op 30 januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorstellen van staatssecretaris Harbers voor een gewijzigde uitvoering van het kinderpardon. Velen in kerk en samenleving, waaronder de Raad van Kerken, hebben zeer duidelijke signalen afgegeven om aan te dringen op een uitvoering die recht doet aan kinderen en de humaniteit voorop stelt. De Raad van Kerken is blij dat er een doorbraak is bereikt, maar is tegelijkertijd bezorgd over de mogelijke gevolgen van nieuwe regelgeving. Lees meer

Symposium ‘In vrede samenleven’
In samenwerking met diverse oecumenische partners organiseert de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede van de Raad van Kerken een symposium met als thema ‘In vrede samenleven’. Tijdens dit symposium wordt kennisgemaakt met een kloostergemeenschap midden in de complexe wereld van het Midden-Oosten, waar men de kunst van het vreedzaam samenleven verstaat en uitdraagt. Tijd en plaats: vrijdag 22 maart , 13.00 – 17.30 uur, Janskerk, Utrecht. Aanmelding: secretariaat@oecumene.nl Meer informatie: klik hier

Verklaring tegen rechtspopulisme
De Evangelische Broedergemeente is altijd terughoudend geweest in het publieke spreken over politieke ontwikkelingen. ‘Soms was dat wijsheid, soms zijn we elkaar ook oriëntatie schuldig gebleven’, zegt de EBG hierover zelf. Waar op dit moment fundamentele waarden in Europa in het geding zijn, wil de leiding van de Europees-Continentale Provincie van de EBG niet zwijgen. Daarom spreekt zij zich in een verklaring van zes punten uit tegen rechtspopulisme. Voor de verklaring: klik hier

Fred van Iersel afgevaardigde naar Nationaal Actieplan Mensenrechten
De Raad van Kerken ontving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de uitnodiging om te zoeken naar iemand die ‘namens de verschillende religies in Nederland’ deel zou kunnen nemen aan de Klankbordgroep van het Nationaal Actieplan Mensenrechten. We zijn blij dat we prof. dr. Fred van Iersel hiertoe bereid hebben gevonden. Hij publiceerde onder andere twee handboeken over militaire ethiek en onlangs verscheen van zijn hand het boek ‘Rechtvaardige Oorlog, rechtvaardige Vrede’. Fred van Iersel is voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad.

Liturgische handreiking voor de viering van 4 en 5 mei
Bevrijdingsdag valt dit jaar op een zondag. De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken maakt daarom een liturgische handreiking bij de viering van 4 en 5 mei die half maart op onze website te vinden zal zijn.

Marleen Stelling ambassadeur van Kerkennacht
In het weekend van 21 – 23 juni zetten kerken in heel Nederland hun deuren open om te laten zien welke schatten ze in huis hebben. Marleen Stelling, presentator van Het Vermoeden (EO-IKON), is de nieuwe ambassadeur van dit oecumenische festijn. Bij het thema van de kerkennacht ‘Is dit óók kerk’? publiceerde de Raad van Kerken inmiddels een gelijknamige brochure. Meer informatie

Kerkproeverij
Hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman is de hoofdspreker op de inspiratiedag op 12 april a.s. in de aanloop naar de Kerkproeverij in het najaar. Hij deelt die vrijdag een aantal inzichten over de plek van de kerk in de samenleving, over onze persoonlijke plek, als gelovigen, in de maatschappij. Meer informatie en aanmelden: klik hier

Oikos
Oikos heeft haar werk in 2018 beëindigd. Het boek ‘Geloven in een betere wereld’ is bedoeld om een deel van de opgedane ervaringen – als voedsel voor de toekomst – over te dragen aan al die mensen van goede wil die op hun eigen wijzen bijdragen aan een eerlijke en leefbare wereld. Oikos werkte altijd nauw samen met de Raad van Kerken. Het boek verscheen bij Skandalon. Lees meer.


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 2 (februari) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.