E-flits, oktober 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Europees bezoek
Met Brexit aanstaande en stevig populisme in bijna alle Europese landen krijgt het bezoek van de Europese Kerkenconferentie een actuele spits. Woensdag 25 oktober zijn vader Heikki Huttunen en dr. Peter Pavlovic bij de Raad op bezoek. De gesprekken dienen onder meer als oriëntatie op de vijfjaarlijkse Europese assemblee die volgend jaar mei/juni in Novi Sad wordt gehouden. ‘s Ochtends gaat het over de kerk, ‘s middags over de economie. Opgave (te kiezen uit ochtend of middag) via rvk@raadvankerken.nl

Gemeenteraadsverkiezingen
De landelijke overheid heeft allerlei sociale taken overgeheveld naar de lokale overheid, waaronder taken rond armoede en (jeugd)zorg. Plaatselijke raden van kerken en diaconieën wordt geadviseerd daar in de discussies voor de gemeenteraadsverkiezingen op in te spelen. De verkiezingen worden 21 maart 2018 gehouden. Er zijn nu op de site al aandachtspunten te vinden waar je aan kunt denken als je het gesprek aangaat. Klik hier

Kerkennacht
Onder de 34 plaatsen en de 138 kerken (gebouwen) die hebben meegedaan met de kerkennacht 2017 is een enquête gehouden. Daaruit blijkt dat de helft van plan is in 2019 weer een kerkennacht te organiseren. Op dinsdag 28 november 19.00 uur wordt daarover overleg gevoerd (Kon. Wilhelminalaan 5, Amersfoort). Wie wil, kan meepraten (opgave via rvk@raadvankerken.nl).

Vlogtober
In de maand oktober besteedt het bureau extra aandacht aan het vloggen. Volgers kunnen op de website steeds nieuwe filmpjes van 1 minuut vinden die iets laten zien van de oecumene in Nederland. Meer info

Divalifeest
Kerken die willen meeleven met de Hindoe-gemeenschap kunnen voor 19 oktober gebruik maken van de Divali-groet. De Hindoes vieren wereldwijd dit feest in oktober. Klik hier.

Tijd van dromen
Zo’n vijftien jonge mensen uit diverse kerken hebben van gedachten gewisseld over de kerk van de toekomst. De resultaten worden verwerkt in een speciaal tijdschrift dat begin 2018 verschijnt in de aanloop naar de Young Pilgrimage die in augustus 2018 in Amsterdam wordt gehouden. Lees meer

Orthodox
De Orthodoxe Kerken hebben een concrete tekst geschreven als toelichting op de presentatie die ze onlangs in de Raad hebben gehouden. De tekst is nu ook op de website beschikbaar. Het stuk geeft in kort bestek idee van de thema’s die vanuit de orthodoxie in Nederland worden ingebracht. Klik hier.

Kernwapens
Het Vaticaan heeft als één van de eerste landen het verdrag getekend bij de VN, waarmee een verbod op kernwapens wordt nagestreefd. De Wereldraad van Kerken heeft sympathie uitgesproken voor het initiatief. Nederland behoort niet bij de ondertekenaars van het verbod. Klik hier

Expositie
Wie in deze periode de kantoren bij de Raad van Kerken bezoekt kan er werk aan de muur zien hangen van de kunstenares Marleen B. Berg. Zij maakte 21 fotocollages van het thema ‘pelgrimage door het leven’. Meer info

Solidair met Italië
Er is een brief van de Raad van Kerken gegaan naar de minister-president met het verzoek meer solidariteit te tonen met Italië, Spanje en Griekenland. De zuidelijke landen van Europa hebben zoveel vluchtelingen zien komen, dat het voor hen lastig is ieder recht te doen.

________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 9 (oktober) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.