Stem kerken kan krachtiger

De kerken zouden nog veel meer samen naar buiten kunnen treden dan nu het geval is. Die opmerking werd gemaakt tijdens een overleg van het oecumenisch kader van het Leger des Heils met de algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Als kerken nog meer elkaar zouden vertrouwen en gezamenlijk zouden optrekken, zouden ze een nog duidelijker stem kunnen laten horen tegen het onrecht in de samenleving.

Communicatie was één van de thema’s in het overleg met het Leger des Heils. De landelijke leiding had het initiatief genomen om de diverse afgevaardigden naar een onderdeel van de Raad van Kerken bijeen te roepen om samen het oecumenische beleid door te spreken. Klaas van der Kamp roemde als algemeen secretaris de inbreng van het Leger in de oecumenische overlegorganen. De bijdragen getuigen van altruïsme, van betrokkenheid en van besef hoe belangrijk de eenheid van de kerken is. Die eenheid gaat bij het Leger bijna altijd vooraf aan een eigen profilering. Daarmee is het Leger een inspirerend voorbeeld voor vele andere kerkgenootschappen.

De betekenis van het Leger voor de oecumenische beweging kan moeilijk overschat worden; dat heeft ook te maken met de vaak ondogmatische benadering die het Leger kiest, de operationele instelling en de internationale organisatie. ‘Afgevaardigden vanuit het Leger hebben erg goed in de gaten dat ze onderdeel zijn van een groter geheel; ze bereiden de vergaderingen goed voor, oriënteren zich in eigen kring en nemen na afloop van een vergadering ook de thema’s en consequenties mee terug in de eigen organisatie. Ook daarin zijn ze een schoolvoorbeeld van hoe je met oecumenische overlegorganisaties moet omgaan in eigen kring’, aldus de algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

De veldsecretaris benoemde de uitdaging om die terugkoppeling nog steviger te verankeren in de eigen organisatie. De locale korpsleiding neemt daarin een sleutelpositie in. Als zij de landelijke initiatieven op een goede en enthousiaste manier doorgeven, werkt het oecumenische vuur ook lokaal stimulerend verder. Het Leger, naar blijkt uit responscijfers één van de grootdoorvoerders van Kerkproeverij, brak een lans om het initiatief ook in 2018 een plek te geven. Je zou kunnen overwegen om het te koppelen aan de burendag, die derde weekend van september wordt gehouden. Die seculiere dag zou overigens ook goed passen bij de Kerkennacht.

Het Leger behoort in mindere mate tot de kerkgenootschappen die zich snel laten verleiden tot theoretische beschouwingen. Toch zou een zekere reflectie op de aard van het kerkgenootschap in de lijn van Wesley en op de gehanteerde liederen ten dienste kunnen zijn van de oecumene in Nederland, meende de algemeen secretaris. Daarbij heeft het Leger goede internationale ankers, die ook doorwrochte rapporten opleveren. Eén van de aanwezigen adviseerde in dit verband bijvoorbeeld een internationale social-justice commissie in New York in de gaten te houden, omdat daar ethisch-sociale vragen worden geanalyseerd, die soms ook voor Nederland de moeite waard kunnen zijn.

Het Leger des Heils neemt de collecte-inspanningen ten dienste van de Raad van Kerken zeer serieus. Zowel vanuit de Raad als vanuit het Leger sprak men de hoop uit dat het tot het DNA van de kerken en korpsen gaat behoren dat men de collecte voor de Raad van Kerken jaarlijks vast laat terugkeren. Het Leger adviseerde naast de bestaande folder ook één of enkele folders met een toespitsing op praktische thema’s op de website te plaatsen. Dan kan men die plaatselijk downloaden en inzetten.

Wim Kanis, lid van de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, vertelde hoe hij diverse walks of peace heeft bijgewoond in de achterliggende vredesweek. Hij sprak de hoop uit, dat juist dergelijke praktische initiatieven nog veel meer bekend worden en ook het Leger uitdagen mee te marcheren.

Het Leger des Heils is in vele oecumenische organen actief. Naast de plenaire Raad van Kerken, de provinciale en plaatselijke Raden van Kerken, de beraadgroep Samenlevingsvragen, de Financiële Commissie, de werkgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, de werkgroep Vieren, het knooppunt Kerken en Armoede en het initiatief Kerkproeverij (allen met de Raad van Kerken verbonden), doet men ook mee met: MissieNederland, Stichting Wereldgebedsdag Nederland, het Nederlands Bijbelgenootschap, Micha Nederland, de Bond tegen het Vloeken, de Nederlandse Zeemanscentrale, de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie, de Alliantie van organisaties van vrijwilligers in de schuldhulppreventie, de SMPR, de Commissie Interkerkelijk Overleg in Overheidsaangelegenheden, de Commissie tot Registratie van de Protestantse Kerkelijke en Semi-Kerkelijke Archieven en Ark Media / / Redactiecommissie ‘Dag in Dag uit’. De Legerleiding stuurt twee keer per jaar een nieuwsbrief over al die oecumenische initiatieven naar de eigen achterban.

Foto’s:
1. Links veldsecretaris Richard de Vree, rechts luitenant-kolonel John Hollander
2. V.l.n.r. Envoy Wim van Houten, hoofd stafafdeling Alex van Zoeren, majoor Ingeborg Keijzer en envoy Wim Kanis
3. Een entrenous van luitenant-kolonel John Hollander (links) en envoy mr. Herman Fijn (rechts)
Verder waren aanwezig: majoor Jeanne van Hal, majoor Corrie Jongejans en majoor Inge Mol.