Stagevoorbeelden

Een goede en zinvolle stage levert beide partijen iets op. De stage moet voor zowel de leerling als de organisatie een positieve ervaring zijn. Lees hieronder hoe scholieren invulling hebben gegeven aan hun stage.

Voorjaar 2014
In de Doopsgezinde Singelkerk hebben twee stagiaires meegewerkt aan de vrijdagavonden voor daklozen. Een meisje heeft tijden het daklozendiner op 31 januari  geholpen met de bediening en het opruimen. Binnenkort zal er op 5 mei weer een daklozendiner zijn waarvoor stagiaires worden benaderd en ook degene die het kinderwerk in de kerk doet zal af en toe (bij feestdagen) een beroep gaan doen op stagiaires die hebben aangegeven dit werk leuk te vinden.
Doopsgezinde Singelkerk, Amsterdam.

2009-heden
Het Regionaal Dienstenscentrum IJmond-Noord heeft vanaf het eerste begin meegedaan met de maatschappelijke stages. We zijn begonnen met stages in de RK-kerken en later ook in de Protestantse Gemeenten in Beverwijk en Heemskerk.
De maatschappelijke stages worden gekoppeld aan de activiteiten van DiaconAction in november. Jongeren gaan dan een weekend activiteiten doen met ouderen, mensen met een handicap of doen mee met een activiteit in de kerk.

Hieronder een aantal activiteiten die we samen met de jongeren hebben uitgevoerd:
Jongeren helpen mee in de voorbereiding en uitvoering van een tea-party op een zondagmiddag in het verzorgingshuis. Vooraf hebben de jongeren (op de maandagavond en donderdagavond) bij een plaatselijke bakker zelf de taarten gebakken en andere baksels gemaakt. Alles is bewaard in de koeling bij de bakker. Rekening moest er worden gehouden met de hygiëneregels van de verzorgingshuizen.
Op zondagmiddag vond dan de tea-party plaats in het verzorgingshuis met twee koren.  Deze zongen ook Amsterdamse liedjes. De jongeren hielpen op de middag zelf als ober en verzorgden de hele catering.

Het andere jaar hebben we een kunstveiling gehouden met kunstwerken van de jongeren uit de kerken. De opbrengst werd besteed aan een plaatselijke project van Ghana SyroKids genaamd.
4 of 5 zondagmiddagen zijn besteed aan het maken van de kunstwerken van de jongeren. Dit  onder de bezielende leiding van een plaatselijke kunstenaar. De kunstwerken zijn bij  opbod verkocht na de viering in de kerk. Opbrengst was meer dan 800 euro.

Op een zondagmiddag zijn jongeren naar de Harteheem geweest, een woonplek voor mensen met een verstandelijk en meervoudige handicap in Heemskerk. De jongeren kregen eerst voorlichting over de mensen die daar woonden, hoe zij reageren op bezoek, hoe je kunt omgaan met hen en rekening kunt houden met aan- en uittrekken van een jas, met het drinken uit een beker of een speciale mok.
De jongeren maakten een gezellige middag met een eigen optreden van zang en dans. Een aantal van de jongeren haalden de bewoners op en zorgden voor de catering. Het was een leuke middag en er werd ook door de mensen gedanst en gezongen.

De laatste twee jaar hadden we weinig jongeren vanuit de kerken voor het doen van een maatschappelijke stage. Daarom hebben we besloten rechtstreeks de scholen te benaderen.
In september werd er door het Kennemer College een stagemarkt georganiseerd waar allerlei vrijwilligersorganisaties zich konden presenteren. Als RDC en vanuit de kerken hebben wij ook een stand gemaakt met een overzicht van vacatures voor de catering, dansgroep, zanggroep, opruimgroep, presentatie, muziekgroep.

De MAS-jongeren hebben met hun eigen muzikaal of zangtalent diverse zang- en muziek acts onder de naam IJmond Got Talent opgevoerd. Het doel was geld in te zamelen voor Terre des Hommes. Er was een jury met mensen vanuit de verschillenden kerken, een dirigente en een docent. Er waren drie prijzen en een beeld als wisselbeker. Het optreden gebeurde in de Protestantse kerk in Beverwijk . We deden dit twee opeenvolgende jaren met jongeren en elke keer een goed doel. Aan de activiteit zelf ging een voorbereiding vooraf van vier tot vijf bijeenkomsten waar we jongeren ook iets hebben verteld over waarom we deze bijeenkomst organiseerden en over Terre des Hommes.  

In totaal hebben we met de kerken en de scholen elk jaar meegedaan in de maand november in het kader van Diaconaction en een  minimale voorbereiding van 4 tot 6 middagen. We sluiten af met een evaluatie zodat we ook van de jongeren kunnen leren en om het mooi af te sluiten.

Dit jaar willen wij zowel met jongeren uit het Voortgezet Onderwijs en uit de kerken weer een leuke groep maken om iets te organiseren. Deze keer gaan we het koppelen aan M25 en willen we ook proberen de jongeren nadien vast te houden. Volgend jaar bestaat het RDC IJmond 10 jaar en willen met de jongeren uit de kerken en scholen een leuk en informatief programma opzetten.
RDC IJmond, Heemskerk.

2011-heden
PG Goes neemt deel aan de kerst-en paasmaaltijden voor asielzoekers. Daarbij zijn sinds een aantal jaren MAS-scholieren actief. Er doen mimimaal twee en maximaal vier scholieren mee. Hun taken zijn divers; het klaarzetten van de zaal, helpen bij de catering, ontvangen van de gasten of zorgdragen voor een knutselactiviteit onder de asielzoekers.
Het is een project onder de paraplu van Stichting Kerk en Vluchteling, een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Goes. PG Goes draagt zorg voor de vacatureplaatsing op de site van SMWO, de intermediair op  het gebied van stagebemiddeling.
Stichting Kerk en Vluchteling, Goes.

2009-heden
Op de maandag –vanaf 16.00 uur- meehelpen met de voorbereiding van een maaltijd voor de mensen van de woongemeenschap De Wonne plus een groep van ca. 15 dak- en thuisloze mensen in Almelo
Door schade en schande wijs geworden geven we de MaS-ers die zicht melden een klein flyertje om aan te geven wat ze kunnen verwachten (zie bijlage). En vooral dat het de bedoeling is dat de mobiele telefoon tijdens de stage uit staat (sommigen waren voortdurend met hun smartphone in de weer).
Per jaar doen er 6 tot 10 jongeren mee, bij voorkeur steeds één per week (6 of 7 weken achtereen), geregeld komen ze met hun tweeën (veilig gevoel). De reacties van de jongeren zijn eigenlijk altijd positief geweest. We doen nu al een jaar of vier mee, ook in het beginstadium, in de proefperiode.
Wat voor ons belangrijk is, is het contact met Scoop, de welzijnsorganisatie die de MaS-markt in het najaar organiseert. De meeste MaS-ers recruteren we tijdens de MaS-markt, medio oktober.
Onze stageplek is ook (heel) geschikt voor jongeren met een autistische persoonlijkheidsstoornis. Eigenlijk zijn zij de beste medewerkers!

2013-2014
Jongeren helpen bij diverse activiteiten op de zondagen. Elke zondagochtend is er gezamenlijk koffiedrinken na de viering. Er zijn daarnaast zondagen met activiteiten als een vrijwilligersdag, Sint Maarten, Sinterklaas en een kerstlunch voor senioren en vieringen waarin kinderen gedoopt worden. In de kerk zijn ook voorstellingen en concerten.
Op een gewone zondag helpen jongeren door alles voor het koffiedrinken klaar te zetten en helpen zij de begeleiders die een verhaal voor de kinderen vertellen. Verder koffieschenken en opruimen. Met de uitgebreide activiteiten helpen ze met de organisatie en de uitvoering. Dat kan zijn zwarte piet spelen, kaartjes verkopen, serveren bij de lunch of muziek maken.
De 30 uur zijn verdeeld over een aantal zondagen en er kunnen maximaal 4 leerlingen meedoen.
Dominicuskerk, Utrecht.

2013-2014
Een kerstspel voor het hele gezin op kerstavond 24 december 19.00 uur.
Jongeren gaan een eenvoudige rol voor of achter de schermen spelen in het kerstspel waarin kinderen de hoofdrol hebben. Samen met hen wordt het kerstspel voorbereid en ze spelen het kerstspel -de geboorte van Jezus- uitgevoerd door de kinderen. Jongeren helpen met het bedenken van een leuk verhaal en schrijven dat helemaal uit. Samen wordt gezocht naar verhalen, afbeeldingen, liedjes, muzikanten enz. bij het thema. De teksten worden door anderen voor de microfoon gelezen. Dus niemand heeft in principe tekst. De kinderen spelen de rollen en worden door de MAS-jongeren begeleid. Het is dus een stage waar jongeren volop hun eigen kwaliteiten kunnen laten zien. Er wordt een positieve inzet en bijdrage van hen verwacht.
De voorbereiding vindt in een aantal (indien nodig wekelijkse) bijeenkomsten plaats en op 23 en 24 december moet men beschikbaar zijn voor de opbouw van het  decor, de generale repetitie, de uitvoering zelf en het opruimen.
Dominicuskerk, Utrecht.

Voor meer Stagevoorbeelden : klik hier

————————

Download naar het complete werkboek Kerk en Stage: klik hier
 
Hebt u ook een praktijkvoorbeeld van een stage voor een kerkelijke instelling? Meld het ons!
Mail naar rvk@raadvankerken.nl

Download ‘Mijn stagevoorbeeld Kerk en Stage’: klik hier

Direct door naar:
–           Wat is de maatschappelijke stage?
–           Aan de slag
–           Werkboek Kerk en Stage
–           Stagevoorbeelden
–           Links naar relevante websites