Gebeden voor Jemen

De Raad van Kerken schreef een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met het verzoek om hernieuwde aandacht voor de situatie in Jemen. Na een tijdelijke verbetering van de toegang tot humanitaire hulp is de situatie nu opnieuw ernstig.

De brief is tevens aangeboden aan de Wereldraad van Kerken en de afdeling voor humanitaire ontwikkeling van het Vaticaan, met een oproep tot gebed in gebedshuizen. Aan lokale raden van kerken, parochies en gemeenten wordt gevraagd in hun gebeden stil te staan bij allen die in Jemen (en ook Ethiopië) bedreigd worden door oorlog, honger en geweld.

Christelijk gebed

Eeuwige God, barmhartige Vader van alle mensen,

U heeft door uw Zoon Jezus Christus uw leerlingen geroepen vredestichters te zijn. Steeds weer moeten we erkennen dat de krachten van geweld, haat en oorlog de kop opsteken in onze wereld. Nu staan in Jemen en Ethiopië gewapende groepen tegenover elkaar en worden mensen bedreigd in hun dagelijkse noden. Met hun pijn, angst en verdriet roepen zij om hulp. In het bijzonder denken we aan de kwetsbare mensen onder hen, kinderen en ouderen, mensen die beschadigd en gewond zijn geraakt door de oorlog. We bidden U, hoor hun roepen om hulp.

Laat uw heilige Geest vaardig worden over alle betrokkenen om wegen van verzoening en vrede te vinden. Dat de strijdende partijen de wapens neerleggen en geweldloze manieren vinden om geschillen bij te leggen.

We bidden voor de hulpverleners die ter plekke actief zijn. Dat zij veilige en effectieve wegen vinden om mensen in nood te bereiken en dat de strijdende partijen hun die mogelijkheden bieden. Dat mensen in de wereld vrijgevig zijn en hulpverlenende organisaties in staat stellen hulp te bieden.

Wij bidden U, zend Uw heilige Geest van verzoening en vrede opdat mensenharten zich bekeren en mensen elkaar de hand reiken. Door Christus onze Heer. Amen

Gebed

Eeuwige, barmhartige, rechtvaardige, bron van leven en vrede

U heeft de mensen geroepen om in vrede met elkaar te leven. U vervult het mensenhart en inspireert het denken en handelen opdat de wereld een veilig en vredig huis kan zijn voor de hele mensheid.

Wij zien geweld, haat en oorlog in Jemen en Ethiopië. We beseffen dat de mensen in die landen onze broeders en zusters zijn. In het bijzonder denken we aan de kwetsbare mensen onder hen, kinderen en ouderen, mensen die beschadigd en gewond zijn geraakt door de oorlog. Hun lijden is ook onze pijn, hun wanhoop raakt ons in ons hart.

We bidden u, hoor hun gebed, hoor ons gebed. Laat uw geest van vrede en verzoening neerdalen over deze landen en over de hele wereld, opdat wij allen beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de aarde die u ons heeft toevertrouwd.

Wij geloven dat het mogelijk is om in vrede met elkaar te leven. Wij bidden u, verlicht ons verstand en versterk ons handelen opdat we daadwerkelijk tegenstellingen kunnen overwinnen. Dat we niet met geweld conflicten oplossingen zoeken, maar door gesprek, ontmoeting en dialoog.

Blijf met ons onderweg opdat wij kunnen blijven bouwen aan een wereld van vrede en veiligheid voor alle mensen.