Raad roept kerken op Covid-19-routekaart te volgen

De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.

De Raad van Kerken hecht eraan erop te wijzen dat de lidkerken van de Raad en andere kerken en kerkgenootschappen in Nederland zich vanaf het begin van de pandemie in februari 2020 tot nu toe zeer verantwoordelijk hebben opgesteld. In direct overleg met de overheid werden afspraken gemaakt over het houden van kerkdiensten. Kerken hebben in het kader daarvan protocollen opgesteld om de hygiëne en de veiligheid tijdens de kerkdiensten te waarborgen. Sommige kerken besloten om gedurende de pandemie in het geheel geen kerkdiensten meer te houden. Door alle kerkgenootschappen is veel geïnvesteerd in het streamen van kerkdiensten en het digitale pastorale contact.

De laatste weken lijkt er in ons land sprake te zijn van een groeiende weerstand tegen de voortzetting van de lockdown, ondanks het feit dat het aantal mensen met een covid-19-besmetting weer gestaag oploopt en de opnames in ziekenhuizen toenemen. Enkele grote kerkelijke gemeenten waar doorgaans vele honderden mensen op zondag ter kerke gaan, staan op het standpunt dat het binnen de kaders van de regelingen mogelijk is om met 400 of 500 mensen samen te komen. De geestelijke nood is hoog, zo wordt gezegd, en samenkomsten zijn essentieel voor het onderhouden van het geloofsleven.

Dat iedereen snakt naar het einde van de lockdown, zo ook kerken, valt te begrijpen. Kerken vormen echter in de samenleving geen eilandjes en hebben ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Een ieder heeft een plicht om alles te doen wat nodig is om het besmettingsgevaar, waardoor de pandemie wordt aangejaagd, te bestrijden. Daarbij passen in de huidige situatie – zoals de routekaart aangeeft – geen kerkdiensten van 400 of 500 kerkgangers. De Raad meent dat dat niet te verantwoorden is, aangezien dit de gezondheid van anderen in gevaar brengt.

De lijn van de overheid en van de kerken is steeds geweest dat we ten zeerste rekening houden met het welzijn van anderen en wel in het bijzonder van de kwetsbaren onder ons. Dat moeten we volhouden en waar blijven maken.

De gang van zaken op Urk en in Krimpen aan den IJssel roept het beeld op dat kerken in Nederland een voorkeurspositie zouden hebben en zich weinig gelegen laten liggen aan wat andere sectoren in de samenleving momenteel treft. Niets is minder waar. Kerken in Nederland zijn solidair met al die mensen uit het bedrijfsleven, de cultuursector, het onderwijs, de reissector en bovenal de zorg die door deze pandemie getroffen zijn. Ook in dat opzicht zijn kerken geen eilanden, maar gemeenschappen in verbondenheid met andere sectoren.

In onze samenleving zijn het vrije woord en de vrije nieuwsgaring een groot goed. Op momenten van oplopende spanning is zelfbeheersing geboden. Er is dan ook geen enkele rechtvaardiging voor onbesuisd gedrag of geweld tegen journalisten die verslag willen doen van het kerkelijk leven in ons land. Uiteraard mogen we er ook op rekenen dat nieuwsgaring in en rond kerken op respectvolle wijze gebeurt.

De Goede of Stille Week is begonnen. Het is de belangrijkste en meest intensieve week in het kerkelijk jaar. Laten we in deze week gebruik maken van de vele mogelijkheden die er digitaal en in klein verband zijn om de week van de Kruisdood en de Opstanding met anderen in kleine kringen te delen, thuis en in onze gemeenschappen.

De Raad van Kerken wenst u een Gezegende Stille, Goede Week en een goede viering van Pasen.