Inspirerende online-bijeenkomst lokale Raden

‘Ik wil graag nog iets vertellen’ zegt Piet Kuijper van het Oecumenisch Platform Noord-Holland bijna aan het einde van de online bijeenkomst met plaatselijke raden van kerken. ‘Wij hebben een buddy project “Friend4Friend’ opgezet. In dit project wordt een jongere gekoppeld aan een andere jongere, een statushouder. Voor dit project hebben we een flinke subsidie van de overheid ontvangen, zodat we mensen in dienst kunnen nemen. Het loopt voortreffelijk. Op meerdere plaatsen wordt dit project uitgerold. Wellicht ook een idee voor andere plaatselijke Raden van Kerken.’

Op 17 december werd op initiatief van de Raad van Kerken een videoconferentie gehouden voor plaatselijke raden van kerken. Vooraf was door deelnemende plaatselijke raden van kerken een inventarisatie gemaakt van hun organisatie, menskracht, activiteiten, communicatie, positieve en minder positieve kanten.

Platforms

Aan de bijeenkomst namen dertig mensen deel afkomstig uit 22 provinciale en plaatselijke raden van kerken. Dat is niet zoveel op een totaal van de ca. 250 plaatselijke raden van kerken die er in ons land zijn. Het was de eerste keer dat we op deze wijze met vertegenwoordigers van plaatselijke raden van kerken in gesprek gingen. En dit is zeer goed bevallen.

De uitwisseling van informatie, het bespreken van knelpunten en zorgen, het aanreiken van ideeën en mogelijkheden werkt inspirerend. Dat gebeurde volop.

Plaatselijke Raden van Kerken functioneren als platforms voor contact en ontmoeting tussen kerkgemeenschappen. Oecumenische vieringen vervullen daar een belangrijke rol in. Op veel plaatsen is de plaatselijke Raad van Kerken initiatiefnemer van gezamenlijke diaconale activiteiten zoals inloophuizen. Ook zijn Raden van Kerken betrokken bij de voedselbanken en Schuldhulpmaatje. De plaatselijke Raad van Kerken is bovendien bij uitstek het kerkelijke adres voor het contact met de gemeentelijke overheid en met maatschappelijke organisaties en andere religies in de gemeente.

Knelpunten

Maar het gaat niet overal vanzelf. ‘Wij zijn heel erg aan het zoeken’, zegt Anita Bosch van de plaatselijke Raad van Kerken Amersfoort. ‘Daarom zijn we ook met een grote delegatie gekomen. We hebben het regelmatig over missionaire presentie, maar wat betekent dat nu en hoe geven we dat vorm?’

Ook de leeftijd van de leden van de plaatselijke Raden van Kerken baart zorgen. Het lukt niet om jonge mensen hierbij te betrekken. Ook bij de landelijke Raad is dit zichtbaar. De oprichting dit jaar van de interkerkelijke jongerenraad YOUnified is een eerste stap naar verjonging, maar lang niet voldoende.

Vanuit het perspectief van de landelijke Raad is de wisselwerking met plaatselijke Raden van Kerken van belang. Christien Crouwel nodigde vertegenwoordigers van plaatselijke Raden van Kerken uit om hun activiteiten en best practices ook door te geven aan het secretariaat van de Raad, zodat die op de website van de Raad kunnen worden opgenomen.

Waartoe?

Ook met het opzetten van mooie activiteiten is niet alles opgelost. Rita Hunink van de Raad van Kerken Amersfoort bracht dat onder woorden: ‘Wat hebben we als Raad van Kerken voor meerwaarde in het plaatselijke kerkelijke leven, met name nu in coronatijd, waar kerken vooral in een overlevingsmodus staan?’

Tijdens de coronapandemie is het zeker een uitdaging ook voor kerken om naar elkaar om te zien. Ook daarvan zouden we op de website van de Raad verhalen willen verzamelen. De reeks Woorden van Hoop en Troost die aan het begin van de Advent is ingezet en die hopelijk tot aan Pasen zal doorlopen, is een teken van verbondenheid.

Meer in het algemeen zijn er volgens mij drie krachtlijnen die de meerwaarde van de plaatselijke en landelijke Raad van Kerken bepalen: zichtbaar maken van de gemeenschap van kerken in de stad en in het land, stem geven aan de Kerk in de samenleving op maatschappelijk en moreel gebied, werken aan verdraagzaamheid en interreligieuze samenwerking. De Raden zijn er om bruggen te bouwen.

Vervolg

Aan het einde van de bijeenkomst hebben we elkaar beloofd dat er een vervolg zal komen op deze eerste online bijeenkomst. Dankzij de technische mogelijkheden kunnen we dat tamelijk gemakkelijk organiseren. De reacties op de chat na afloop klonken enthousiast: ‘Hoop dat we dit vaker doen. En dat we na coronatijd we elkaar ook eens ontmoeten. Ik denk dat uitwisseling zoals deze zeker inspirerend kan werken.’ En: ‘Geweldige avond, dank voor het initiatief. Inspirerend en bemoedigend. Prachtig idee voor een vervolg.’

Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Foto: Oecumenische buitenviering Raad van Kerken Zeist