Heiligen der Laatste Dagen

Heiligen der Laatste Dagen in het Bossche Beraad van Kerken

In Den Bosch zijn de Heiligen der Laatste Dagen lid van het Beraad van Kerken. Hun toetreding is niet zonder discussie gegaan. Ds. Erica Scheenstra, voorzitter van het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch en broeder Richard Sleegers, voorganger bij de Heiligen der Laatste Dagen vertellen hoe het proces tot toetreding is verlopen en hoe dat past in hun visie op de oecumene.

De Geest van de Oecumene

Het Beraad van Kerken te ’s-Hertogenbosch zet zich al jaren in voor het versterken van de oecumene en de verbinding van kerken in de regio. In een reeks lezingen over de oecumene, waarvan er nu inmiddels twee zijn geweest, spraken prof. dr. Nissen en bisschop de Korte over de vraag ‘Wat is de toekomst van de oecumene?’ Daarin is naar voren gekomen wat het oorspronkelijke doel was van de oprichting van de wereldraad der kerken en waarom bijvoorbeeld op dat moment de Rooms Katholieke kerk niet toetrad, maar later wel waarnemend lid is geworden.

In Den Bosch, waar de Katholieke kerk een prominente plaats heeft in de gemeenschap, was het niet denkbaar dat een samenwerking tussen kerken zonder hen opgezet zou worden. Daarom is destijds gekozen om onder de bredere titel ‘beraad’ te vergaderen en van meet af aan is de Katholieke kerk actief lid geweest. Inmiddels zijn dertien kerken lid, waarbij als laatste twee zijn aangesloten de Christian Chinese Church en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (HLD). 

Toetreding

Hoe is die toetreding van de HLD dan verlopen? Broeder Richard Sleegers, een van de voorgangers van de HLD in den Bosch, heeft zichzelf en zijn kerk voorgesteld terwijl hij te gast was op een van de vergaderingen. Toen duidelijk werd dat zijn kerk lid wenste te worden, hebben enkele leden hierbij kritische vragen gesteld die neerkwamen op twee hoofdpunten: Zijn Heiligen der Laatste Dagen wel christenen? en: Delen zij ons geloof in de Bijbel, daar zij nog aanvullende schriftuur hebben, namelijk het Boek van Mormon. Er zijn toen aparte gesprekken gevoerd met Richard en de voorgangers van de kerken die vragen stelden. Vervolgens is besloten dat er een deel van onze vergadering gewijd zou worden aan het bespreken van de visie en missie uit onze statuten en op grond daarvan te bepalen of lidmaatschap van de HLD daarmee in lijn zou liggen. Het artikel dat beide bovengenoemde vragen/punten beslaat halen wij voor u aan:

Missie

Artikel 2.

1. Christelijke kerken herkennen elkaar in de Bijbelse opdracht om één te zijn, zoals verwoord in Johannes 17. Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch stelt zich ten doel om, in onderling respect, de gemeenschap van de deelnemende kerken te bevorderen, teneinde in getuigenis en dienst gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus.

Zowel geloof in de Bijbel als het geloof in Jezus Christus stelden wij als vereisten voor toetreding. Er bestond geen twijfel dat de HLD geloven in de opgestane Jezus Christus als Verlosser der mensheid. In de vergadering is dus met name gesproken over het beginsel van ‘voortgaande openbaring’ en is ons door Richard helder uitgelegd dat voor HLD de Bijbel een heilig en canoniek boek is, dat in twee van de vier jaren bestudeerd wordt (OT en NT). In de andere twee jaren worden het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden bestudeerd als aanvullende (voor HLD ook canonieke) schriftuur. Wij besloten dat het beginsel van de ‘open canon’, dat er nog meer schriftuur zou kunnen zijn na of naast de Bijbel, weliswaar niet door alle lidkerken werd aanvaard, doch dat dit geen belemmering zou mogen vormen voor toetreding van een kerk die dat beginsel wel hanteert. In bredere zin bespraken we dat de andere twee artikelen van onze missie minstens net zo belangrijk waren:

2. Om dit waar te maken verbinden de deelnemende kerken zich er naar te streven om alle arbeid, waarbij samenwerking mogelijk blijkt, gezamenlijk te doen en om voortdurend na te gaan of het terrein van samengaan kan worden uitgebreid. 

3. Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch verstaat het als de roeping van de kerken  de eenheid onder alle christenen te bevorderen omdat er op grond van het Bijbels getuigenis meer is dat ons bindt dan dat ons gescheiden houdt. Vanuit deze roeping wil het Beraad present zijn in de samenleving.

Om gezamenlijk te arbeiden voor het welzijn van de Bosschenaren en present te zijn in de Bossche samenleving, zouden we ons dus vooral moeten richten op de dingen die ons verbinden. Er zijn veel terreinen waarop die verbinding te vinden is, maar – concludeerden we al snel – het leerstellige terrein is daarbij het minst waarschijnlijke. Dat geldt overigens, ondervonden we, voor alle lidkerken. Het doel van gezamenlijke prediking, mocht dat een streven zijn, zou zich dan moeten beperken tot het prediken van de basis van ons geloof: het zoenoffer van Jezus Christus, bekering en vergeving, gebed, gezang en gezamenlijke aanbidding etc. Dit hebben we als Beraad ook in praktijk gebracht door met Hemelvaart 2019 een 13-kerkendienst te houden. We richten ons als Beraad verder vooral op het gezamenlijk present zijn en diaconale acties, waarbij leerstellige verschillen er simpelweg niet toe doen. Naastenliefde is daarin het sterkste christelijke beginsel dat ons bindt.

Toekomst

Hoe zien wij de toekomst van de oecumene? In ieder geval als een steeds verdere toenadering van christenen naar elkaar. In een tijd dat kerken uitdunnen en vergrijzen is het bundelen van onze krachten gewenst. Het past ons inziens dan ook niet om christenen in onze stad die toenadering doen naar ons als beraad te weigeren of discrimineren vanwege een of andere leerstelling. Dat verleden, van splitsing en onenigheid op punten van leer, hopen we achter ons te laten. We hopen eerder, in deze tijd van voortgaande secularisering, dat we als christenen samen één stem kunnen vormen voor ons prachtige geloof in de Heer Jezus Christus en de geborgenheid die komt met het behoren tot een religieuze gemeenschap. Onze ervaring is dat de Heiligen der Laatste Dagen een stem bij te dragen hebben in dat koor van christelijke gemeenschappen in onze stad én ons land.

Wij zouden derhalve dezelfde uitdagingen die wij hebben aangenomen willen aanraden aan andere (be)raden van kerken in het land: 

  • Bespreek uw eigen missie en visie en houdt die tegen het licht van de oecumene.
  • Beleg een aparte vergadering waarin u uitwisselt over hoe ieder ‘Het Koninkrijk van God’ / ‘de hemel’ ziet. Reflecteer daarbij op de mooie overeenkomsten en interessante verschillen.
  • Organiseer een multi-kerkendienst met elementen van aanbidding typisch voor de lidkerken.
  • Tenslotte: Uw eigen ideeën om de geest van de oecumene te bevorderen…. Wij horen ze ook graag!

Namens het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch,

ds. Erica Scheenstra, voorzitter
Richard Sleegers, lid

Voor vragen, opmerkingen of het delen van uw ideeën kunt u e-mailen naar beraadvankerkendenbosch@gmail.com