Gesprek Raad met Van Ark over armoede

Een delegatie van de Raad van Kerken heeft op woensdagochtend 5 juni een ontmoeting gehad met staatssecretaris Tamara van Ark over armoede in Nederland. De kerken vinden het van groot belang dat er niet alleen wordt ingezet op ‘goed doen’, maar dat er ook gewerkt wordt aan ‘recht doen’ van mensen in armoede. Aanleiding voor het gesprek was het landverslag van de Europese Commissie, waarin onder andere de flexibilisering van arbeid en armoede aan de orde komen.

Onderwerpen die de delegatie aan de orde heeft gesteld:

  • Hoe verhouden de belangen van Nederland om een sterke concurrentiepositie te houden zich tot de inzet van de staatssecretaris om zich sterk te maken voor meer zekerheid voor de groep (flexibel) werkende armen?
  • Op welke wijze kan de staatssecretaris de samenwerking van de verschillende departementen bevorderen ten behoeve van de armoedebestrijding, hoe wordt dit in kaart gebracht?
  • Op welke manier zet de staatssecretaris zich ervoor in dat geoormerkte gelden om armoede te bestrijden, die door het rijk aan gemeenten ter beschikking worden gesteld, ook daadwerkelijk voor dit doel gebruikt worden?
  • Hoe kan de staatssecretaris haar invloed aanwenden om  in de Europese landenverslagen over armoede niet alleen de economische impact, maar ook de sociale impact voor mensen in armoede aan de orde te stellen?
  • Meer dan de helft van de kinderen in armoede heeft één of twee ouders met een
    (slecht) betaalde baan. Wat gaat de staatssecretaris doen voor deze groep kinderen, en dan met name aan de oorzaken van het probleem?

In het gesprek gebruikte de staatssecretaris de metafoor van SZW als ‘bezemwagen’, als het gaat om maatregelen op het gebied van (kinder)armoedebestrijding in Nederland. De kerken zijn bereid om daar op hun beurt als tweede bezemwagen achteraan te rijden, maar uiteindelijk waren we met elkaar van mening dat het zeer urgent is dat we niet alleen ‘goed doen’ aan mensen, maar dat hen ‘recht wordt gedaan’. Dit vraagt dus eigenlijk niet om maatregelen achteraf, maar om meer structurele veranderingen die armoede voorkomen.

De staatssecretaris heeft het aanbod van de delegatie om twee keer per jaar een gesprek te voeren waarin we aandachtspunten en ontwikkelingen aan de orde stellen graag aangenomen. De beraadgroep Samenlevingsvraagstukken en het Knooppunt Kerken en Armoede zullen dit goed met elkaar en de Raad van Kerken afstemmen.

De delegatie van de Raad bestond uit: Henk Baars (beraadgroep Samenlevingsvragen/2o3bijEEN); Christien Crouwel (algemeen secretaris Raad van Kerken), Meta Floor (KerkinActie PKN); Wim van Houten (beraadgroep Samenlevingsvragen/Leger des Heils); Kees Nieuwerth (vicevoorzitter Raad van Kerken).

Onderschrift foto: Secretaris Christien Crouwel overhandigt de brochure ‘Work harder’ (over werkende armen) aan staatssecretaris Tamara van Ark.