Kerstbrief: Moge uw liefde steeds rijker worden

Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland schreeft met het Kerstfeest en de jaarwisseling in het zicht een brief aan de lokale raden van kerken om hen te informeren over de thema’s die de Raad nu en in de afgelopen tijd hebben beziggehouden. Een brief ter bemoediging voor het nieuwe jaar.


Aan de lokale Raden van Kerken

Amersfoort, 14 december 2018

Geachte voorzitter, beste collega,

De tijd rond Kerst en de jaarwisseling nodigt ons uit om stil te staan bij het afgelopen jaar, en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Deze maand schreef de Raad een brief aan het kabinet over het kinderpardon. De situatie van kinderen die hier geworteld zijn en bedreigd worden met uitzetting blijft ons grote zorgen geven. Wij hopen dat het kabinet snel tot een zorgvuldige en adequate toepassing komt van de al bestaande kinderpardonregeling. Deze actie is een voorbeeld van de rol van de Raad van Kerken om op landelijk niveau namens de kerken uiting te geven aan wat lokaal in de kerken leeft.

In onze strijd om een rechtvaardige wereld zijn we onderweg. Het thema Pelgrimage van gerechtigheid en vrede drukt dat uit. Bij een pelgrimage gaat veel tijd en energie zitten in het afleggen van de afstand. Maar een pelgrimage heeft een richting en een doel. Stap voor stap komen we dichterbij, al voelt dat bij het maken van al die kilometers misschien niet zo. Zo is ook uw lokale werk niet altijd makkelijk. De weg van de lokale oecumene gaat óók langs vervelende vergaderingen, mislukte initiatieven, langdurige vacatures, ergernissen en traagheid. En toch is ook dat alles – dat is ons geloof en onze hoop – deel van de grote beweging, de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

Een van de lezingen voor de adventperiode is die uit Filippenzen 1. Paulus schrijft:
Ik ben er zeker van dat Hij, die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Mogen die woorden u, in uw inspanningen voor de lokale oecumene, bemoedigen.

Terugblik
Het afgelopen jaar kende twee bijzondere jubilea. We vierden 70 jaar Wereldraad van Kerken en het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Raad van Kerken. Zo stonden we stil bij de voorgangers in de oecumene op wier schouders wij staan. Het lijkt niet overdreven in een adem daarmee ook algemeen secretaris Klaas van der Kamp te noemen, die na 10 jaar vertrok bij de Raad van Kerken, en van wie wij met grote dankbaarheid afscheid namen.

Onlangs hield prof. Peter Nissen in Nijmegen de inaugurale rede waarmee hij zijn nieuwe leeropdracht Oecumenica aanvaardde. Hij sprak over een fenomenologische benadering in het vak oecumenica: Kijk vooral naar wat er in de praktijk aan oecumenische samenwerking gebeurt. Een benadering die u in de lokale oecumene niet onbekend zal voorkomen. Daarnaast blijf ik lokale raden van kerken aanmoedigen om óók het geloofsgesprek samen te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat echte oecumene niet zonder kan. Ik ben benieuwd naar lokale initiatieven op dat gebied en nodig u graag uit om uw ervaringen via de rubriek Regio/lokaal op onze website met anderen te delen  (zie: https://www.raadvankerken.nl/pagina/3284/regio_lokaal). Het is een van de taken van de Raad van Kerken in Nederland, om lokale initiatieven bekend te maken en door te geven.

Financieel
Het afgelopen jaar begon de oproep om een lokale collecte te bestemmen voor de Raad van Kerken de eerste vruchten af te werpen. Vele lokale geloofsgemeenschappen en Raden van Kerken gaven op die manier al financieel uiting aan hun verbondenheid en waardering voor de landelijke Raad. We hopen op navolging! Het maakt – in aanvulling op de landelijke bijdragen van de lidkerken – een deel van ons werk (ook ten behoeve van de lokale oecumene) mogelijk. Hartelijk dank daarvoor.

Vooruitblik
Ds. Christien Crouwel is per 1 januari de nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Zij zal zich aan u voorstellen tijdens de Oecumenelezing. U bent van harte welkom, op 18 januari om 15.00 uur in Utrecht (Geertekerk). Dr. Frits de Lange houdt een lezing met als titel: De pelgrim als paradigma: een gelukkige greep? U kunt zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl. Bijgaand vindt u de folder met meer informatie.

Het komende jaar zullen we de goede contacten met de G-kerken (Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)) voortzetten, zoekend naar mogelijkheden voor nadere samenwerking (zoals die op lokaal niveau vaak al gestalte krijgt). De relatie met MissieNederland zal verder aangehaald worden. Het Overleg Joden Christenen Moslims (OJCM) wordt voortgezet en versterkt. Met de omroepen zal overlegd worden. Met het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) zal afgestemd worden. Met de politiek zal gesproken worden. Dit bij wijze van een  impressie van het netwerk waarin de Raad namens de lidkerken, en geruggesteund door de lokale oecumene, actief zal zijn in 2019.

Graag eindig ik met de wens van Paulus (Fil. 1, 9-10a):
moge uw liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.

Ik wens u een gezegend kerstfeest!

Dirk Gudde,
voorzitter Raad van Kerken in Nederland

P.S. Als u wilt meedoen aan een jaarlijkse lokale bijdrage aan de landelijke Raad van Kerken, kunt u denken aan de opbrengst van een collecte, bijvoorbeeld in de oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid, of op de zondag na Pinksteren. (zie ook https://www.raadvankerken.nl/pagina/4305/collecte)

Kerstlectuur…
De Raad van Kerken verzorgt de goed gelezen reeks publicaties Oecumenisch Bulletin en Oecumenische Bezinning, met thema’s als Europa, Economie, Ouder worden. Brochures die goed kunnen dienen als lokaal gespreksmateriaal! Ook verscheen in het afgelopen jaar een aantal mooie uitgaven van mensen die actief zijn in de Raad of beraadgroepen. Stuk voor stuk van harte aanbevolen als kerstlectuur!
Jan Peter Schouten schreef het boek Aangenaam kennis te maken. De ontmoeting van Europeanen met het Hindoeïsme in India. Jurjen Zeilstra voltooide zijn prachtige biografie over Visser ’t Hooft, de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Fred van Iersel publiceerde een bundel met de titel Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige vrede. Liturgische teksten uit de traditie van Iona worden toegankelijk gemaakt in de vertaling van Roel Bosch: Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group. De Vereniging voor Oecumene verzorgde de Nederlandse uitgave van Doof de Geest niet uit, een document vanuit de internationale dialoog tussen de RK kerk en Pinksterchristenen.