Uitkomst gedachtewisseling biotechnologiebeleid

Afgelopen jaar zijn diverse maatschappelijke partijen op uitnodiging van het ministerie van I&W bij elkaar gekomen om te praten over de modernisering van het biotechnologiebeleid. Ook vanuit de Raad van Kerken werd aan deze gedachtewisseling deelgenomen. Vanuit de beraadgroep Samenlevingsvragen waren dat George Molenkamp en Hillie van de Streek en vanuit de taakgroep Ecologische Duurzaamheid nam Machiel Reinders deel.

Doel was om ‘bouwstenen’ aan te dragen voor nieuw beleid op het gebied van biotechnologische toepassingen in de agrarische sector, bij de ontwikkeling van nieuwe medische toepassingen en in de industrie. Er kwamen principiële ethische vragen aan bod. Immers genetische modificatie van micro-organismen roept vragen op, zeker bij gebruik bij planten, dieren of mensen. Welke afwegingen dienen te worden gemaakt en tot welke beleidskeuzes leidt dat? Zeker als we voor uitdagingen staan als klimaatverandering, voedselschaarste, gezondheidszorg voor de gehele wereldbevolking en andere sustainable development goals? Onze minister van Landbouw heeft het gesprek over ‘ecologie – technologie’ afgelopen week niet zonder reden op de agenda gezet.

De uitkomst van de gedachtewisseling staat nu op papier en is onlangs aangeboden aan het moderamen van de Raad. Het rapport is openbaar en kunt u lezen: klik hier. Wij bevelen lezing en discussie erover van harte aan!  Reacties kunt u insturen naar rvk@raadvankerken.nl  Het ministerie is voornemens om in 2019 een vervolg te geven aan de gedachtewisseling, en inbreng vanuit de kerken wordt daarbij zeer gewaardeerd.

Zie ook:  https://biotechnologie.nl/