E-flits, april 2018

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.


Een gemeenschappelijk Nederlands woord
Zoals tien jaar geleden moslimgeleerden van over de hele wereld een brief naar buiten brachten om duidelijk te maken dat de ‘gemiddelde’ moslim als kern van de koran de gouden regel herkent ‘je naaste lief te hebben als jezelf’, zo grijpen moslims en christenen in Nederland nu de methode van de briefwisseling aan om het onderlinge gesprek te voeren. Op 24 april is er een studiemiddag, waarbij brieven van Harry Mintjes en Rashit Bal uitgangspunt zijn voor het gesprek over wat beide religies verbindt en hoe ze in de samenleving staan. Opgave: rvk@raadvankerken.nl

Stefan Paas
Waarom vinden mensen het lastig iemand uit te  nodigen voor een kerkdienst? Stefan Paas spreekt daarover op de inspiratiedag over Kerkproeverij op 6 april bij de KRO-NCRV-studio’s in Hilversum. Opgave via www.kerkproeverij.nl.

Tiende lustrum 
Twee relatief jongere sprekers komen aan het woord over de oecumene. Ds. Iris Speckmann en mgr. Herman Woorts voeren het woord tijdens het tiende lustrum van de Raad van Kerken in de Joriskerk te Amersfoort op tweede pinksterdag 21 mei. Kom ook. Iedereen is welkom. Opgave via rvk@raadvankerken.nl.

Novi Sad
Een delegatie van negen mensen komt op 18 april bij elkaar als voorbereiding op de vijftiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie die van 31 mei tot 6 juni wordt gehouden in het Servische Novi Sad. Het belooft een indringende assemblee te worden waarin groeiende tegenstellingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, Rusland en de NAVO-landen, het rijke Noorden en het voortdurend krap bij kas zittende Zuiden de nodige woorden zullen vragen.

Zwarte Piet
Ooit was Zwarte Piet niet zwart en ooit zat de hulp van Sinterklaas gewoon op een paard net zoals de katholieke heilige. Dat waren twee historische feiten die aan de orde kwamen bij een interne discussie vanuit de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede over Zwarte Piet. In de lijn van de slavernijverklaring uit 2013 werd het thema ‘racisme’ besproken. Klik hier

Evaluatie Week van gebed
De evaluatie van de Week van gebed wijst uit dat het materiaal in 2017 goed is ontvangen. Ook materiaal voor de basisscholen en een voorbeeld-meditatie op de website zijn veel gedownload. De verschuiving van folio naar digitaal zet voorzichtig door. Klik hier.

Gezamenlijke ambities
In hoeverre is de kerk nodig voor geloof? En wat zijn onze gezamenlijke ambities? Over die twee vragen spreken de uitgebreide besturen van MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland op 11 april. Het is voor het eerst dat de twee besturen op dit niveau met elkaar van gedachten wisselen.

Flexwerker
Paulus als flexwerker. Omdat de apostel zijn inkomen verdiende met het maken van tenten komt de vergelijking even bovendrijven in de uitgave die de Raad van Kerken heeft uitgebracht over ‘flexibilisering’. Het materiaal leent zich uitstekend voor een bezinning in de buurt van de dag van de arbeid (1 mei). Klik hier

Bevrijdingsdag / dodenherdenking
In het kader van de Roosevelt Four Freedoms Award zijn er enkele gebeden op de website geplaatst die als inspiratie kunnen worden gebruikt bij Bevrijdingsdag en Dodenherdenking. Klik hier

Collecte
De Financiële Commissie van de Raad vraagt plaatselijke raden van kerken om collecten van oecumenische diensten en ook een extra (deur)collecte op zondag trinitatis (zondag na Pinksteren) te bestemmen voor de landelijke Raad van Kerken. Afgelopen jaar kwam er ruim 20.000 euro binnen en het is de ambitie dat de collecte-inkomsten dit jaar verdubbelen.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Aansluitend bij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wijzen we u erop dat u via hetzelfde mailadres de flits ook kunt opzeggen. Klik hier voor meer informatie over de AVG die vanaf 25 mei geldt. Dit is jaargang 11, nr. 4 (april) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.