Groei bij gebedsweek

De deelname aan de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen stijgt nog steeds. Dat blijkt nu de cijfers van de enquête zijn verwerkt van mensen die hebben meegedaan met de gebedsweek in januari 2018. Uit meer dan 200 formulieren kan worden afgeleid dat een derde van de deelnemende kerken meer gasten mocht ontvangen dan in 2017; bij 11 procent nam het aantal iets af.

De Raad van Kerken vraagt ieder jaar aan deelnemers een enquêteformulier in te vullen. De feedback is zinvol om te zien waar aanpassingen nodig zijn in het beleid en om inzichtelijk te maken of het materiaal in de achterliggende periode aansloot bij de behoefte in plaatselijke kerken. Het geheel laat zien dat 32 procent van de respondenten een viering heeft meegemaakt, waarin alle lokale kerken participeren; 42 procent maakte een viering mee, waarin een deel van de kerken participeerde.

De inspanningen om de week van gebed in het basisonderwijs te agenderen leiden tot nu toe niet tot grensverleggende resultaten, zo blijkt verder uit de cijfers. Het extra materiaal dat de Raad op de website aanbiedt, geniet een blijvende populariteit. Het materiaal voor de zondagsschool, de kindernevendienst en de meditatie zijn duizenden keren geraadpleegd. Hoewel het aantal downloads van het basismateriaal nog steeds stijgt, is ook de afname van fysiek materiaal stabiel gebleven.

De antwoorden op de meer open vragen spreken elkaar soms wat tegen. De meeste bezoekers vragen een vrije, soepele vertaling van het materiaal, maar er zijn ook respondenten die juist dichter bij de tekst van het bronmateriaal willen blijven.

Hieronder volgen de resultaten van de enquête.

De vraag luidde of men in het kader van de Week van Gebed een viering heeft georganiseerd.
42 %: Ja, er was een viering waarin een deel van de kerken in onze plaats participeert
32 %: Ja, er was één viering waarin alle kerken in onze plaats participeren
19 %: Ja, in onze kerk was een viering
04 %: Ja, maar anders (in een verpleeghuis / congregatie)
03 %: Nee, in onze plaats was geen viering

Gevraagd naar het bezoekersaantal in de viering was de respons:
47 %: Een zelfde aantal als vorig jaar
33 %: Meer mensen dan vorig jaar
11 %: Minder mensen dan vorig jaar
10 %: Weet het niet

Zijn er nog andere activiteiten binnen uw woonplaats in het kader van de Week van Gebed? luidde de vraag:
36 %: Gebedskring of gebedsavond
31 %: Weet het niet
21 %: Anders
05 %: Gespreksavond
04 %: Bezinning in kerkelijke kring

Als landelijke organen proberen we de Week van Gebed ook in het basisonderwijs te populariseren. Op de vraag of dat kans van slagen heeft in de woonplaats van de mensen die reageren, luidde het antwoord:
53 %: Lijkt me lastig
44 %: Misschien
03 %: Ja

De vraag werd gesteld of men gebruik maakt van het materiaal voor de kindernevendienst of de zondagsschool. De antwoorden:
45 %: Nee, er is geen nevendienst / zondagschool
18 %: Nee, wij maken zelf materiaal
18 %: Anders
12 %: Ja, tijdens de zondagsdienst
07 %: Ja, tijdens de zondagsschool

De waardering voor de televisieopname scoorde als volgt:
76 %: Niet gezien
20 %: Anders
03 %: Ja gezien, en vindt het mooi als een plaatselijke dienst op tv te zien is.
01 %: Ja gezien, maar had graag meer betrokkenheid vanuit het land gezien.
00 %: Ja gezien, maar voegt weinig toe.

Op de vraag of het thema aansprak, antwoordde:
49 %: Ja, spreekt aan
22 %: Ja, spreekt erg aan
18 %: Redelijk aansprekend
09 %: Minder relevant
03 %: Nee

Op de vraag of de poster aansprak, kwam de reactie:
60 %: Ja
31 %: Ja, enigszins
09 %: Nee

De vraag hoe men de poster beoordeelde, ligt qua vraagstelling daar dicht bij. De reacties luidden:
65 %: Goed
12 %: Uitstekend
11 %: Matig
10 %: Heeft de poster niet besteld
02 %: Weet het niet
01 %: Slecht

Doorvragen over de poster leverde verder nog op:
45 %: Gebruikt A4
33 %: Gebruikt A2
15 %: Neemt geen poster en werkt alleen digitaal
08 %: Anders

Wat het boekje betreft is het opvallend dat er qua rapportcijfers tienen en énen binnenkwamen. Het gemiddelde rapportcijfer voor de liturgie in het boekje was: 7,2.
Het gemiddelde rapportcijfer voor de acht dagen in het boekje was: 7,1.
Het gemiddelde rapportcijfer voor de achtergronden van de Cariben was: 7,3.

De beoordeling van het bidkaartje was als volgt:
45 %: Goed
19 %: Kent het bidkaartje niet
15 %: Matig
13 %: Zeer goed
05 %: Uitstekend
02 %: Anders
01 %: Slecht

Hebt u de aangereikte tekst voor de acht dagen gebruikt, kreeg de volgende antwoorden:
35 %: Nee
34 %: Ja
21 %: Gedeeltelijk
06 %: Gebruikte eigen teksten met eigen invulling
04 %: Anders

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief Week van Gebed?
57 %: Ja, die is informatief
26 %: Nee, ik vind zelf de informatie op de website
08 %: Weet het niet
05 %: Nee, ik krijg zoveel mailberichten
04 %: Ja, maar we gebruiken de informatie niet

Maakt u gebruik van de andere teksten die op de website van de Raad staan?
60 %: Ja, soms
23 %: Nee
11 %: Ja, zeker

Welke teksten op de website hebt u dit jaar geraadpleegd?
57 %: Introductie thema
30 %: De oecumenische situatie in Cariben
25 %: Meditatie
22 %: Slavernijverleden
12 %: Bloemschikken
07 %: Suggesties voor het basisonderwijs

Wilt u volgend jaar de nieuwe uitgave ontvangen?
89 %: Ja
08 %: Weet het niet
03 %: Nee

Van de mensen die het vragenformulier invulde, is:
49 %: ambtsdrager
42 %: vrijwilliger
09 %: anders

Van de kerkgenootschappen die reageerden is:
60 %: PKN
25 %: RKK
15 %: Andere
De andere kerkgenootschappen die reageren zijn in volgorde van meest reagerend:
Gereformeerde kerk vrijgemaakt / Leger des heils / V.E.G. / Evangelie-gemeenten / N.A.K. / Vrijzinnigen / Doopsgezinden / Luthersen / E.B.G. / Christengemeente / Remonstranten

De vragen zijn gebaseerd op 203 respondenten.

Foto’s:
1. Voorbeeld van hoe de kerken in Leusden het materiaal hebben verwerkt voor een eigen bericht
2. De oorspronkelijke poster