Amsterdam: Overzicht partijprogramma’s

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bepleit bij een overzicht, d.d. 9 maart 2018, van belangrijke thema’s als asielzoekers en migranten in de Amsterdamse partijprogramma’s voor de komende gemeente-raadsverkiezingen, het volgende:

1. Gerechtigheid & barmhartigheid
Waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen in het geding is, is onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Mensen van de kerk geloven dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan steeds weer opkomen voor gerechtigheid voor álle mensen in Amsterdam. Amsterdam mag nooit ophouden de internationale verdragen inzake de Rechten van de Mens te respecteren.

2. 24-uurs BBB én begeleiding (BBB+)
Het is de taak van de overheid om te zorgen voor nacht- én dagopvang. Alleen dan kunnen ongedocumenteerde asielzoekers menswaardig leven en werken aan hun toekomst-perspectief. De ervaringen in Groningen leren dat hulpverleners en vrijwilligers dan de beste condities hebben voor hulpverlening. De gemeente behoort Amsterdamse organisaties en vrijwilligers te ondersteunen bij hun inspanningen om deze asielzoekers te begeleiden bij het werken aan duurzaam verblijf, dan wel terugkeer.

Laat Amsterdam leren van de ervaringen in de Vluchtmaat en vrijwilligersorganisaties steunen bij het sluiten van langdurige ‘anti-kraak-contracten’ in leegstaande gebouwen: een simpel eigen onderkomen maakt een bestaan als ongedocumenteerde draaglijk. En financieel veel aantrekkelijker voor de stad!

3. Ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden
Cursussen en praktijkleertrajecten voor en (vrijwilligers)werk door ongedocumenteerden moeten integraal onderdeel uitmaken van het Amsterdamse beleid inzake opvang van alle vluchtelingen. We vragen de gemeente actie te ondernemen op dit vlak, i.s.m. initiatieven uit de stad.

Zie ook deze link:
http://rvkamsterdam.nl/overzicht-partijprogrammas-en-aandachtspunten-taakgroep/

Afbeelding: Dam, Amsterdam. Foto: raadvankerken.nl.