In gesprek over Vredesweek

De vredesweek 2014 wordt gehouden van 20 t/m 28 september. Het thema is: ‘Wapen je met vrede’. Er is allerlei materiaal te vinden. De vredesorganisaties Pax en Kerk en Vrede besteden natuurlijk aandacht aan de week. Bij de Raad zijn in de achterliggende tijd interviews geweest met mensen waarin het thema doorklinkt. Voor de mensen die materiaal van de Raad willen gebruiken, volgen hieronder nog een keer enkele radio-interviews. Hieronder geven we per thema ook mogelijke gespreksvragen met een Bijbelse invalshoek en liedsuggesties.

Thema: Vrede

De historicus Wim Jurg ging in op de zevende eeuw; dat is de eeuw waarin de islam zich ontwikkelde tot een wereldmacht. Het interview geeft achtergronden van hoe dat gebeurde. Hij stelt onder meer vast dat de eerste vijftig jaar christendom en islam zich vreedzaak tot elkaar verhouden. Als gespreksvragen, c.q. vragen voor Bijbelstudie zou men de volgende invalshoeken kunnen kiezen. Klik hier voor Jurgs uitgebreide verhaal.

Lezen: Rechters 7: 2-8a; Matteüs 16: 24-27; Filippenzen 2: 6-11
1. Gideon mag niet te veel mensen in zijn leger opnemen. Wat is daarvan de consequentie?
2. Jezus roept op tot verloochening van zichzelf, het opnemen van het kruis en het volgen van Hem. Hoe legt u dat uit naar de situatie in oorlogsgebieden?
3. In Filippenzen gaat het over ontlediging. In hoeverre moet je je zorgen maken over zo’n ontwapende benadering, namelijk dat het een benadering is die uiteindelijk je opponenten in de kaart speelt?
4. Wim Jurg zegt:’‘De Arabieren wilden hun nieuwe godsdienst niet eens opdringen, ze beschouwden die als bedoeld voor Arabieren, niet voor anderen’. Pas later zou zich de tegenstelling met christenen en joden verder ontwikkelen, vooral toen de islam de meerderheid van de bevolking ging uitmaken’. Mag je concluderen dat macht per definitie corrumpeert? 

 

Zingen of bidden (Liedboek 418):
Vrede, vrede laat / Gij in onze handen, / dat wij die als zaad / dragen door de landen, / zaaiend dag aan dag, / zaaiend in den brede, / totdat in uw vrede / ons hart rusten mag.

Thema: Wapenen

De Pax-medewerkster Thirsa de Vries vertelt over haar ervaringen in Irak. Het interview geeft achtergronden bij de huidige crisis in Irak. Ze gaat onder meer in op de vraag of je Irak moet helpen door wapenleveranties. Als gespreksvragen, c.q. vragen voor Bijbelstudie zou men de volgende invalshoeken kunnen kiezen.  Klik hier voor het uitgebreide verhaal van Thirsa de Vries.

Lezen Romeinen 13: 1- 12.
1. Paulus schrijft dat de overheid het zwaard niet voor niets draagt (vers 4). Wat zou hij daarmee bedoelen?
2. Kunt u zich situaties voorstellen dat de opdracht van Paulus om respect te hebben voor een overheid (vers 7) niet meer van toepassing is?
3. Thirsa de Vries meent dat wapenleveranties naar Irak verantwoord zijn. ‘Als er sprake is van genocide kan je onder bepaalde afspraken beter wapens leveren om erger bloedvergieten te voorkomen’, aldus de medewerkster van Pax. Bent u het daar mee eens?

Zingen of bidden (Liedboek 1008):
Rechter in het licht verheven, / koning in uw majesteit, / louter ons geringe leven, / scheld ons onze schulden kwijt, / laat uw vleugelen ons omgeven, / troost ons met uw tederheid.