Week van Gebed: Samenwerking gebedsweek

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben een gezamenlijke redactiecommissie gevormd om te verkennen of de materialen van de Week van Gebed nog verder in elkaar kunnen worden geschoven. De groep die onder leiding staat van Geert van Dartel heeft een ruime opdracht gekregen; het is mogelijk dat ze alle materiaal in elkaar schuift, maar als het omwille van de herkenbaarheid beter is om een deel van het materiaal voor eigen evangelische of oecumenische kring te ontwikkelen mag dat ook, zo is maandag 11 februari gezegd bij een eerste verkenning van de vertaalgroep van de Raad en de voorbereidingsgroep van de EA.

De beide organisaties evalueerden gezamenlijk de Week van Gebed 2013. Het materiaal voor de Week was gemaakt door christenen in India. Zowel aan EA-zijde als vanuit de plaatselijke raden van kerken werd positief gereageerd op het thema ‘Wandelen met God’. In het achterliggende jaar is de periode en het thema afgestemd; de EA is ook meegegaan in het omwerken van het materiaal dat vanuit de Wereldraad en het Vaticaan wordt aangereikt. Daarmee is de samenwerking in Nederland verder dan in de meeste landen ter wereld.

Er wordt nu gekeken of ook het beeldmerk en de inhoud verder in elkaar kunnen schuiven. Dat is nog wel spannend, omdat de Raad in de regel een iets abstractere vormgeving kiest en de EA een wat realistischer beeld. De inhoud van de teksten die de Raad aanreikt zijn geschikt voor de liturgische tafel, terwijl de materialen van de EA meer voor de keukentafel zijn bedoeld. Toch sluiten de twee organisaties niet uit dat ze nog dichter bij elkaar kunnen komen, zoals ze eerder bestuurlijk hebben afgesproken in een strategisch plan. Uit enquêtes zowel bij de EA als bij de Raad blijkt dat de plaatselijke geledingen positief aankijken tegen verdere samenwerking op landelijk niveau, ook al zijn er verschillende gemeenten en parochies die er eerlijk bij zeggen, dat de samenwerking plaatselijk minder ver gaat op dit moment.Een punt om verder samen te werken betreft ook de noodzaak om nog meer de jonge mensen aan te spreken.

Uit de enquêteformulieren die de Raad terug ontving, blijkt dat er gemiddeld in het achterliggende jaar zo’n 171 bezoekers per plaats een viering bij woonden. Het accent lag op de eredienst. Een kwart had daarnaast een ontmoeting door de week. De materialen vanuit de Raad en de EA werden positief gewaardeerd; het liturgieboekje scoorde een rapportcijfer van een 8,4; de poster scoorde 8,2 en de bidkaartjes een 8.

Tweederde van de mensen die reageerde had alleen het materiaal van de Raad gebruikt, daarnaast gaf een kwart van de mensen aan zelf eigen aanvullingen te hebben gemaakt. Tijdens de bijeenkomst vertelde een vertegenwoordigster uit Rotterdam dat men ter plaatse van kranten een kruis had gemaakt, waarop men kaarsjes aanbracht in verbondenheid met de Dalits in India.

Zoals ook uit eerder onderzoek bleek zijn in bijna alle plaatsen de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk bij de diensten betrokken; daarnaast doen vele andere kerken mee, variërend van Leger des Heils tot Christelijk-Gereformeerd en van Gereformeerd Vrijgemaakt tot Vrijzinnig Hervormd. Ongeveer een kwart van de mensen bleek op de hoogte van de televisieregistratie die Zendtijd voor Kerken heeft verzorgd. Hoewel velen op het moment van uitzending zelf naar de kerk gingen, waren ze zeer positief over de ruimte die ZvK biedt en spraken nagenoeg alle reagerenden de hoop uit dat ZvK ook komend jaar een registratie van de openingsviering wil maken.

De materialen vonden gretig aftrek. De hits op de website waren iets teruggelopen. Meest populair waren de kindermaterialen en de teenermaterialen.

Foto: Leden van de vertaalcommissie van de Raad van Kerken, in het midden voorzitter Geert van Dartel