Caïro steeds krachtiger

Delegaties die vanuit andere landen naar Nederland komen, krijgen als het enigszins kan de vraag voorgelegd of ze in hun delegatie ook leden van andere godsdiensten willen opnemen. Die intentie hebben joden en christenen en moslims vertegenwoordigd in het Caïro-overleg met elkaar besproken.

De samenwerking van de drie monotheïstische religies heeft de laatste tijd een hoge vlucht genomen. Dat kwam ook weer naar voren tijdens het overleg op vrijdag 22 februari in het nieuwe kantoor van het Contactorgaan Moslims en Overheid in Rotterdam. De drie religies hebben in december een gezamenlijke visie verwoord over de Gaza-crisis met daarop aansluitend een gebedsfragment. Terugkijkend kwam de vraag aan de orde hoe de religies zich in dezen naar de toekomst zouden opstellen; en eigenlijk lag de vraag nog breder: hoe de drie religies met conflicthaarden in het algemeen zouden omgaan, variërend van Syrië tot Mali.

Geconcludeerd werd dat waar mogelijk delegaties uit het buitenland gevraagd zou worden om een gemengde samenstelling te kiezen. Zo’n samenstelling zou het mogelijk maken om ook het gesprek in Nederland aan te gaan met het Caïro-overleg en onderling kan vervolgens gezocht worden naar versterking van de mensen die zich inzetten voor vrede en voor godsdienstvrijheid. Zelfs als het niet lukt om de delegatie gemengd te krijgen, kan de vraag al een ontdekkende uitwerking hebben.

Twitteraccount
Het Caïro-overleg heeft verder besloten om het twitteraccount ‘dutchreligion’ verder uit te breiden. Het is de bedoeling dat elk der deelnemers aan het overleg een toegang krijgt en meehelpt om berichten op het account te zetten en tegelijk het volgen van het account stimuleert zowel in Nederland als in het buitenland. De tweets zijn dan ook interreligieus en in het Engels geschreven. Het Caïro-overleg hoopt daarmee het internationale interreligieuze netwerk uit te bouwen en een medium te hebben waarmee snel contact kan worden onderhouden over crisissituaties en ontwikkelingen. Het account is gemaakt toen Wilders zijn jongste boek aankondigde en het overleg de behoefte voelde om snel te communiceren met partners in het buitenland.

Secularisatie
Vertegenwoordigers van de drie religies hebben soortgelijke ervaringen als het gaat over het begrip voor religie in Nederland. Ze krijgen er in het buitenland nogal eens vragen over. Het beeld bestaat van Nederland alsof het een weinig tolerant en anti-religieuze samenleving is geworden. De drie religies proberen dat steeds te weerleggen en zetten zich ook samen in om de openheid voor spiritualiteit in het publieke domein te verankeren. Ze zijn van plan nog voor de zomer een gezamenlijk werkoverleg te organiseren waarin deze visie als een soort mission statement wordt verwoord en richting politiek wordt gecommuniceerd.

CMO
Ebubekir Özture gaf als gastheer in zijn nieuwe kantoor een korte inleiding op het CMO. Het CMO is in 2001 opgericht; de overheid erkende het CMO in 2004 als officiële gesprekspartner. Van de bijna 1 miljoen moslims in Nederland is ongeveer tachtig procent aangesloten bij een koepel die valt onder het CMO; in totaal zijn er zestien koepels, waarvan er 11 meedoen, goed voor zo’n 360 van de circa 460 moskeeën in Nederland.

Het CMO houdt zich vooral met beleidsmatige en politieke kwesties bezig. Theologie wordt in de regel wat van de agenda gemeden. Voor 2013 staan onder meer op de agenda: de hoofddoekkeuzes, de imamopleiding, jeugd- en pleegzorg. Een collectief als het CMO is uniek in de wereld. In andere landen lukt het niet etnische verschillen te boven te komen of men blijft hangen in opdelingen vanuit andere landen waardoor men maar mondjesmaat aansluiting krijgt bij het systeem van het westerse land. Het CMO is wat dat betreft een witte raaf; even uitzonderlijk is misschien wel dat er periodiek overleg is van deze moslimgemeenschap met de joodse gemeenschap.

Foto’s:
1. Van links naar rechts Marijke Slager (joods), Ebubekir Özture (moslim), Marianne Mak (christen);
2.  Marianne Mak;
3. Ebubekir Özture.