Brief over Kairos-document

Brief:
Aan de initiatiefnemers van de overhandiging
van het Kairos-document aan de
Raad van Kerken in Nederland; dat zijn:
Kerk in Actie,
ICCO,
IKV Pax Christi,
Vrienden van Sabeel,
Keerpunt.

Amersfoort, 12 februari 2010

Thema: reactie naar aanleiding van het Kairos-document

Beste mensen,

Op 22 december 2009 is op uw initiatief het Kairos-document aangereikt aan de voorzitter van de Raad van Kerken Nederland en aan enkele vertegenwoordigers van kerken. Vanuit de Raad is toegezegd de lidkerken over dit document te informeren, dat is gebeurd in de plenaire Raadsvergadering van 10 februari jl. De bespreking in de Raad heeft geleid tot onderstaande reactie. Aangezien u het document ook aan enkele lidkerken afzonderlijk heeft aangeboden, is niet uit te sluiten dat u van hen nog een eigen reactie zult ontvangen. Onderstaande tekst is, zoals gezegd, de weergave van de gedachtewisseling in de Raad.

We verstaan het document als een hartenkreet van Palestijnse christenen die solidair met het eigen volk onder woorden brengen hoezeer ze zich geknecht voelen. De politionele afscherming treft mensen wezenlijk in hun bewegingsvrijheid. De aanwezigheid van de muur bemoeilijkt letterlijk de toegang naar een andere wereld en is daarmee een sta-in-de-weg voor een open dialoog. De economie wordt steeds meer lamgelegd. Mensen verharden in hun standpunt. Velen wijken uit naar een ander land. En er is sprake van investeringen in bezette gebieden waar men vraagtekens bij kan zetten.  

Met u onderkennen we de noodzaak om op korte termijn te werken aan verbetering van de omstandigheden. En we vinden het belangrijk uitspraken gedaan door de Verenigde Naties in dezen zorgvuldig tegen het licht te blijven houden. We realiseren ons dat door de huidige situatie de bewegingsvrijheid en daarmee de ontplooiingskansen van veel gewone burgers in dit gebied ernstig worden belemmerd. We wijzen dat af en verlangen van de internationale gemeenschap en van Israël dat men werkt aan verbetering van de omstandigheden.

Er is ruimte wat ons betreft binnen de kerken voor theologische verbondenheid met het Joodse volk en voor solidariteit met de Palestijnen. We nemen afstand van theologische constructies aangevoerd om onrecht te legitimeren, zonder dat we hier verder op de verschillende Israël-theologieën willen ingaan. We zien het als taak van de kerken in verbondenheid met Israël en de Palestijnen om mee te werken aan een rechtvaardige positie voor alle betrokken partijen en recht te doen aan de complexiteit van de problematiek naar twee kanten zowel wat betreft de veiligheid van Israëli’s als het verlangen naar betere toekomst voor de Palestijnen. De Palestijnse christenen nemen in het geheel een eigen positie in, aan de ene kant getroffen door de maatregelen die alle Palestijnen treffen, aan de andere kant is er de zorg als christelijke minderheid te zoeken naar waardering en erkenning.  

De Raad van Kerken steunt het beroep op Israël om het onrecht te beëindigen en partner te zijn in het proces van vrede. Tegen deze achtergrond menen we dat naast de erkenning van het bestaansrecht van Israël er tevens plaats dient te zijn voor een levensvatbare Palestijnse staat, zoals bepleit in uitspraken van de Wereldraad van Kerken en van het Vaticaan. In het Midden-Oosten is sprake van twee volkeren die uitermate moeizaam naar een politieke en economische balans zoeken. Alle partijen hebben recht om in vrijheid te leven in dit uitermate gespannen zenuwcentrum van de wereld. 

We beseffen dat de Palestijnse economie en leefomstandigheden op dit moment onvoldoende ruimte krijgen. We achten het dan ook alleszins de moeite waard dat er initiatieven zijn in Nederland van groepen die zich inzetten voor positieve discriminatie van Palestijnse producten en Palestijnse diplomatie ten einde de mogelijkheden voor de Palestijnen beter voor het voetlicht te brengen. Zoals bekend zijn er ook organisaties die de afname van Israëlische producten stimuleren. 

We denken dat economische voorspoed een bijdrage kan leveren aan de vrede. Daarnaast zal er ook gewerkt moeten worden aan gevoelens van saamhorigheid en begrip. Een polarisatie vanuit Nederland levert daar geen bijdrage aan, zo menen wij. Een stimuleren van economische en politieke mogelijkheden voor vreedzame krachten aan Palestijnse zijde kan daarin wel bijdragen; zoals we ook pleiten voor het ondersteunen van die geluiden in de Israëlische gemeenschap die zich richten op het bouwen van bruggen van vrede.

Graag zullen we ons inspannen voor een positieve stimulans voor de Palestijnse economie, het ondersteunen van Palestijnse vredesinitiatieven en het uitbouwen van contacten met Palestijnse kerken ten einde de vreedzame samenleving in het Midden-Oosten beter van de grond te krijgen. We zijn bereid daartoe ook informatie door te geven in het netwerk van de kerken en hebben in die lijn dit schrijven en het door u uitgereikte Kairos-document aan de lidkerken toegezonden ter informatie. 

Een broederlijke groet,

drs. Henk van Hout,                                                              ds. Klaas van der Kamp,
voorzitter.                                                                              algemeen secretaris.

I.a.a. lidkerken van de Raad van Kerken