Website kan populairder

Het gebruik van internet is gemeengoed onder het oecumenisch kader. Maar het is nog niet vanzelfsprekend dat het online-gaan ook leidt tot een bezoekje aan www.raadvankerken.nl. Dat kan worden afgeleid uit een enquête die werd gehouden tijdens de startbijeenkomst voor de Oecumensiche Kerkendag van de Zeeuwse Raad van Kerken.

Uit de circa dertig ingevulde formulieren blijkt dat ruim 83 procent regelmatig het internet opgaat, maar slechts 20 procent bezoekt dan ook de site van de Raad van Kerken in Nederland. Verder blijkt dat het internetbezoek onder de protestanten groter is dan onder de aanwezige rooms-katholieken en leden van het Leger des Heils. Ongeveer 55 procent zou graag zien dat de Raad extra ruimte geeft aan een onderdeel toerusting op de site. 

De enquête wijst verder uit dat persoonlijke contacten als essentieel worden gezien voor het uitbouwen van de oecumene. Vooral de relaties tussen pastores op plaatselijk niveau worden in dezen aangeprezen. Ook de persoonlijke contacten tussen de landelijke kerkelijke leiders kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de oecumene. 

Het onderzoek vond plaats bij het startschot voor een Zeeuwse Oecumenische Kerkendag. De kerkendag wordt gehouden op 25 september 2010 in Middelburg. De Zeeuwse Raad van Kerken heeft een eigen website gemaakt waarop de voorbereidingen kunnen worden gevolgd, getiteld www.kerkendagzeeland.nl. Op YouTube is een eerste couplet te beluisteren van de speciaal voor deze kerkendag gecomponeerd lied (Zeeuws kerkendaglied).

Foto: illustratie van nieuwe website bij de Zeeuwen, waarin ze vast het plein in Middelburg kerkendagproof tekenen.