Dooperkenning kan groeien

Er liggen mogelijkheden om de dooperkenning tussen kerken te vergroten en verdiepen. Dat zei mgr. Jan van Burgsteden, referent voor de oecumene vanuit de bisschoppenconferentie, op een bijeenkomst van het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland. Verschillende kerken ontmoetten elkaar in de Open Hof te Rotterdam.  

Nederland liep in de periode van 1968 tot 1974 voorop, toen de Rooms-Katholieke Kerk en respectievelijk de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en (partieel) de Remonstrantse Broederschap over en weer elkaars doop erkenden. Maar het lijkt er op of sindsdien de wet van de remmende voorsprong is gaan gelden, aldus Van Burgsteden. Hij vernam tijdens de laatste ontmoeting van diverse kerken in Europa in Sibiu dat de kerken in talloze landen verder gingen dan men in Nederland was gekomen. Toen op initiatief van de Duitse bisschoppen er op 29 april 2007 convenanten getekend werden was er sprake van een elftal kerken. 

Voor mgr. Jan van Burgsteden reden om te proberen via de Raad van Kerken het debat over de dooperkenning opnieuw op de agenda te krijgen. Hij verwacht dat het gesprek zinvol is richting de sterk gegroeide migrantenkerken. En hij noemde het merkwaardig dat het nog nooit tot een officiële dooperkenning is gekomen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk, terwijl de kerken elkaar zo na aan het hart liggen. Met de Pinksterkerken zal het gesprek over de volwassendoop en de kinderdoop moeten worden gestart. En met de orthodoxen zal het gesprek gevoerd kunnen worden over de wederkerigheid in de dooperkenning. 

Mgr. Jan van Burgsteden ging verder in op de spirituele oecumene. Hij sloot aan bij wat kardinaal Walter Kasper in Duitsland daarover geschreven heeft. Hij benadrukte het belang van het gebed om de eenheid. Spirituele oecumene vraagt om innerlijke ommekeer, aldus de referent. Hij noemde verschillende mogelijkheden om het contact inhoud te verlenen, bijvoorbeeld door samen een bijbelboek te lezen of een bijbelcursus te geven. ‘Zoiets was dertig jaar geleden nog onmogelijk’. Wellicht zijn er ook mogelijkheden, zei Van Burgsteden, om samen de plaats van Maria in de Heilige Schrift te herkennen vanaf het moment dat de aankondiging volgde in de heilsgeschiedenis. Hij koppelde daaraan onmiddellijk de voorwaarde dat de rooms-katholieken duidelijke uitleg geven over hun spiritualiteit bij Maria-heiligdommen. 

Godsbeeld

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, was de tweede inleider in Rotterdam. Hij legde het publiek enkele stellingen voor, waarbij bleek dat nog geen derde van de bezoekers de oecumene de laatste twee jaar uitvoerig op de agenda had gehad van de eigen kerkenraad of het parochiebestuur. Van der Kamp meent dat het wel nodig is iedere keer de voortgang van de oecumene in eigen kring te bespreken. Oecumene kan geen bloeiende sluitpost zijn, zo zei hij, het gaat aan ieder denken vooraf. Hij verwees daarbij naar het godsbeeld. Kern daarvan is dat er één God is. En met een verwijzing naar woorden uit de Bergrede van Jezus, zei hij: Of je gaat samen naar het altaar om God te ontmoeten of er komt niemand bij het altaar. 

Ds. Aad Dronkert, voorzitter van het Provinciaal Beraad en drs. Henk Berflo, secretaris van het Provinciaal Beraad, hadden de bijeenkomst in Zuid-Holland uitgeschreven. Dronkert zei in een inleiding dat er sprake is van een kentering in de tijden. Er worden weer kerkdiensten georganiseerd in Jorwert, zei hij met een knipoog naar het boek van Geert Mak.  De Oud-katholieke parochie van Groningen (welke de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder omvat) organiseert namelijk twee keer per maand op zaterdagavond een Eucharistieviering in Jorwert.Tevens worden er andere activiteiten op touw gezet. In de Goede Week is er een retraite op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, mét de vieringen onder leiding van de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris Vercammen.

Foto boven: de voorzitter van het Zuidhollands Beraad ds. Aad Dronkert (links) in gesprek met mgr. Jan van Burgsteden.
Foto onder: deelnemers in de pauze herkauwen de ochtendreferaten.

Wie de hele tekst van mgr. Jan van Burgsteden wil lezen, kan hier het attachment opvragen.
Wie de hele tekst van ds. Klaas van der Kamp wil lezen, kan hier het attachment opvragen.