Raad voert gesprek met
VNO-NCW over grondstoffenschaarste

Elk jaar aan het begin van de zomer is de Raad te gast bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. Samen met hun klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen spreekt een delegatie van de plenaire Raad over een onderwerp op het snijvlak van (maatschappelijk) ondernemen en levensbeschouwing.

Op 8 juli begon de jaarlijkse ontmoeting met het zogenaamde ‘Broodje B’, waarbij de B voor Bezinning staat. Een informeel lunchgesprek waarbij een grote groep mensen uit het ondernemersnetwerk van VNO-NCW samenkomt.

In de hierop volgende sessie met de klankbordgroep werd ingegaan op het thema van dit jaar: De grondstoffen- en energieschaarste en de impact daarvan op de samenleving. De oorlog in Oekraïne laat zien dat een geopolitiek conflict grote gevolgen heeft voor aanbod en vraag naar diverse grondstoffen. Daarmee komt ook het vraagstuk van de energietransitie in een ander licht te staan. Tegelijkertijd zien we dat elders in de wereld de concurrentie om schaarse grondstoffen juist ook weer een bron kan zijn van nieuwe conflicten.

Geopolitieke gevolgen van grondstoffenschaarste

Wat betekent de zorg voor onze aarde vanuit het vraagstuk van de grondstofschaarste? En hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen in de samenleving niet onevenredig hierdoor getroffen worden?

Sprekers waren Paul van Geest, theoloog, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie en tevens lid van de Pauselijke Theologische Academie. Met verwijzing naar de pauselijke encycliek Laudato Si ging hij in op de vraag ‘who owns what?’ Die vraag stelde hij eerder op het congres rond de Resource Wende vorig jaar, waar hij namens de Raad een inleiding hield.

Kees Nieuwerth, voormalig vice-voorzitter van de Raad en voorzitter van de werkgroep economische en ecologische duurzaamheid van de Conferentie van Europese Kerken in Brussel, ging in op de geopolitieke gevolgen van grondstoffenschaarste en hoe we vanuit het begrip rechtvaardigheid hiermee om dienen te gaan. Ook hij presenteerde een deel van zijn lezing al eerder op het hierboven genoemde congres, maar had voor deze gelegenheid een en ander aangescherpt en geactualiseerd.

De laatste bijdrage kwam van Erik Koremans, directeur Material Balance bij New Horizon. Zijn bedrijf levert bouwmaterialen die bijdragen aan een circulaire economie. Het ontmantelt gebouwen met als doel zoveel mogelijk materialen te ‘oogsten’ voor hergebruik, het zogenaamde urban mining. Koremans gaf aanschouwelijke voorbeelden van bouwprojecten die voor een groot deel met gerecyclede bouwmaterialen tot stand zijn gekomen.

  • Lezing van ir. Kees Nieuwerth t.b.v. het gesprek van de Raad met de klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van werkgeversorganisatie VNO-NCW