Vroege start integratie belangrijk

Inburgering op de schop – 2020 voorbereidingsjaar

Op 5 november 2019 organiseerde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) haar eerste integratiecongres. Het thema luidde: Samen werken aan vroege integratie en participatie.

Diverse sprekers en workshopleiders benadrukten het belang dat asielzoekers reeds vroeg een goede start maken in Nederland. Op de site van het COA vindt u een verslag van deze dag.

Het belang hiervan voor plaatselijke kerken die betrokken zijn bij asielzoekers met een verblijfsvergunning is, dat het inburgeringsstelsel er per 1 januari 2021 nogal anders uit zal gaan zien. Gemeenten krijgen een grotere rol. De Rijksoverheid heeft een handige Tijdlijn veranderingsopgave inburgering gepubliceerd.