Praat mee over biotechnologie!

Uitnodiging om op 8 juli 2019 mee te doen aan twee workshops in wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam

De taakgroep Biotechnologie van de Raad van Kerken organiseert op maandag 8 juli samen met o.a. NEMO een tweetal workshops over duurzame biotechnologische toepassingen. De workshops zijn onderdeel van een Europees burgerparticipatie project. Daarin gaan burgers uit zes landen in gesprek over de vragen die deze toepassingen van biotechnologie oproepen, o.a. in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Portugal en Estland.  

We nodigen belangstellenden hierbij graag persoonlijk uit om deel te nemen aan een of beide workshops. We vinden het belangrijk dat christenen vanuit hun geloof en waarden meedenken over deze ethisch geladen onderwerpen: Vinden wij de aanpassing van DNA vanuit christelijk perspectief een geoorloofde manier om duurzame productie van gewassen te realiseren?

Deelname is gratis, de voertaal is Nederlands en voorkennis is niet vereist. Reiskosten worden vergoed, en voor of na de workshop kunt u NEMO Science Museum bezoeken. Iedereen die het leuk vindt kan zich aanmelden via dit formulier:  https://www.ethicschool.nl/biotechnologieworkshops

‘s Morgens bespreken we kansen en toelaatbaarheid van aanpassing van het DNA van tabaksplanten om medicijnen of cosmetica te produceren, als onderdeel van het Europese project NewCotiana. In dit project passen onderzoekers en bedrijven uit 7 Europese landen en Australië tabaksplanten genetisch aan, zodat ze werkzame stoffen produceren voor medicijnen of cosmetica. Hiermee hoopt men boeren die tabaksplanten verbouwen een nieuwe toekomst te geven. We vragen de deelnemers aan deze workshop hun mening te geven over dit project. De uitkomsten van de dialogen worden meegenomen in beleidsvorming. Dit Engelstalige filmpje schetst de vragen waar we uw mening over willen: https://newcotiana.org/dr-tobacco-the-healthy-breed/

‘s Middags voeren we een discussie over het mogelijke gebruik van bacteriën waarvan het DNA is aangepast in de omzetting van het broeikasgas CO2 in biobrandstoffen, in het kader van het eveneens Europese project eForFuel. De CO2-uitstoot van de industrie kan met water en duurzaam geproduceerde elektriciteit omgezet worden in mierenzuur. De aangepaste bacteriën leven van dit mierenzuur en scheiden op hun beurt biobrandstoffen uit, waarop auto’s kunnen rijden. Ook over dit project is een Engelstalig filmpje gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=VgXrZVxoO5I

We gebruiken een variant op de zgn. World Wide Views methode: http://wwviews.org/the- world-wide-views-method/ om de gedachtewisseling te organiseren. De resultaten van elke workshop worden geanonimiseerd in het Engels vertaald en geanalyseerd door het bureau Biofaction, dat namens de EU dit project coördineert.

Dit initiatief van de taakgroep Biotechnologie loopt parallel aan de gedachtewisseling over modernisering van het biotechnologiebeleid waar we namens de Raad van Kerken in deelnemen. We willen de geanonimiseerde resultaten van de workshops waaraan u deelneemt ook meenemen in die gedachtewisseling.

Aanmelding en informatie:
Aanmelding kan via dit formulier: https://www.ethicschool.nl/biotechnologieworkshops
Meer informatie is te verkrijgen via: rvk@raadvankerken.nl  

Organisatie:
Hillie van de Streek (Raad van Kerken in Nederland)
Ineke Malsch (EthicSchool)
Markus Schmidt (Biofaction)
Giovanni Stijnen (NEMO Science Museum)
Sarita Bajnath (Socratisch Platform)

Flyer: klik hier