Taakgroep Biotechnologie van start

In 2018 nam de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken deel aan de nationale dialoog over Modernisering van het Biotechnologiebeleid. De uitkomst van deze dialoog is vastgelegd in een ‘gedachtewisseling’ waarin te lezen is hoe door tal van maatschappelijke organisaties over biotechnologie wordt gedacht. Klik hier voor meer informatie.

Ook de inbreng vanuit de Raad van Kerken treft u daarin aan. Vanuit de beraadgroep Samenlevingsvragen namen George Molenkamp en Hillie van de Streek deel aan de dialoog. Machiel Reinders nam deel vanuit de werkgroep Ecologische Duurzaamheid. Biotechnologie is nu al belangrijk, onder meer voor het telen van voedselgewassen, maar wordt in de toekomst nog belangrijker. Ook medische toepassingen liggen binnen bereik, zoals reparatie van dna bij ernstige erfelijke ziektes.

Het moderamen van de Raad zag dan ook alle reden om op initiatief van de beraadgroep Samenlevingsvragen een taakgroep Biotechnologie in het leven te roepen. De groep start haar werkzaamheden per maart 2019 en zal zich komend anderhalf jaar met dit thema bezighouden. In het bijzonder richt de groep zich op het bespreekbaar maken van het thema modernisering biotechnologiebeleid in kerken. Tot de plannen behoren verder het uitbrengen van advies aan de Raad, het aanreiken van bespreekstukken en mogelijk ook het uitbrengen van een bezinningsbrochure. De groep zet zich ook in om op nationaal niveau in het vervolgtraject van de maatschappelijke dialoog over biotechnologie mee te denken. Vooral het ethische perspectief is daarbij belangrijk, dus vragen als duurzaamheid, rentmeesterschap, schepping en de waardigheid van mens en dier. Ook in de dialoog over kiembaanmodificatie wil de groep meedoen, oftewel medisch ingrijpen in het dna van mens en dier. Henk Jochemsen legt hier uit wat dat is.

De taakgroep valt onder de beraadgroep Samenlevingsvragen. Als deelnemers hebben zich gemeld Machiel Reinders, George Molenkamp en Hillie van de Streek. Christiaan Hogenhuis denkt mee vanuit de projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Voor de medische toepassing van biotechnologie zijn Henk Jochemsen en Martijn van Rijswijk (vanuit het Lindeboom Instituut voor ethiek van de zorg) betrokken. Ook de oud-gynaecologe en Kamerlid Janneke Schermers en John Jacobs doen mee, secretaris van de Federatie van medisch wetenschappelijke verenigingen. Jacobs en Van de Streek zijn beiden lid van de beraadgroep Samenlevingsvragen.

Wat doen biotechnologen? Biotechnologen proberen, door het DNA van een organisme te veranderen, dat organisme bepaalde functionele eigenschappen mee te geven. Daardoor kan een bacterie bijvoorbeeld ineens een stof maken, waar wij mensen dringend behoefte aan hebben. Zo wordt insuline, een stof die je geregeld moet inspuiten als je bepaalde typen suikerziekte hebt, al heel lang door bacteriën gemaakt. Andere voorbeelden zijn het aanpassen van landbouwgewassen zodat ze bestand zijn tegen onkruidbestrijdingsmiddelen of tegen droogte, of zoogdieren die bepaalde medicijnen in hun melk produceren. Zie www.biotechnologie.nl

Meer informatie of deelnemen? Mail de taakgroep via e-mail rvk@raadvankerken.nl  

Afbeelding :  www.biotechnologie.nl