Manifestaties Synode van Dordrecht

Er vinden tal van kerkelijke en theologische bijeenkomsten plaats. Zie https://www.refo500.com/400-jaar-dordt. Hier volgt een selectie:

 • 14-16 november 2018: Internationale conferentie. The International Synod of Dort (1618-1619). Contents, Contexts, and Effects, 17th – 21th Centuries in Dordrecht.
 • 17 november 2018, Dordrecht: gezamenlijke herdenking van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk.
 • 12 januari 2019: Dordrecht Pride: hoe gastvrij ben jij?
 • 8 februari 2019: conferentie ‘Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens’, Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch.
 • 3 maart 2019: Kerkdienst Remonstranten in Rotterdam.
 • 18 april 2019, Witte Donderdag: The Passion in Dordrecht.
 • 8-9 mei 2019: Internationale conferentie. Theology of Dort (1618–1619). Confessional Consolidation, Conflictual Contexts, and Continuing Consequences, Groningen.
 • 10 mei 2019: Conferentie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn over De theologie van Dordt en de kerk vandaag.
 • 29 mei 2019: Nationale Synode in Dordrecht.
 • 14 september 2019: Festival Remonstranten in de Rode Hoed, Amsterdam.

Overzicht historisch belang van de synode

Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden (1619-2019) dat de Nationale Synode van Dordrecht werd gehouden. Dat wordt gevierd. Onderstaand geeft Leo Koffeman een beknopt overzicht van het historisch belang van de synode:

In kerkhistorisch opzicht is deze synode om drie redenen van belang:

 1. De synode was bijeengeroepen om een einde te maken aan de theologische twisten tussen Gomaristen en Arminianen, over de leer van de uitverkiezing. Laatstgenoemden hadden een Remonstrantie opgesteld om hun opvattingen te onderbouwen. Met het aanvaarden van de Dordtse Leerregels werd de positie van Arminius afgewezen, en een strenge predestinatieleer aanvaard. Zijn aanhangers werden weggestuurd. Zo ontstond de Remonstrantse Broederschap. Tot vandaag de dag vormen de Dordtse Leerregels een belangrijk hindernis voor het herstel van de eenheid, al spelen zij in een groot deel van de PKN feitelijk geen enkele rol.
 2. De synode wilde tevens een kerkorde voor heel de Republiek opstellen. Dat is gelukt: de tekst ligt er. En het is niet gelukt: niet alle provincies namen hem uiteindelijk over. De Dordtse Kerkorde is niettemin een begrip, omdat alle afgescheiden kerken die in de 19e eeuw ontstonden uit de Nederlandse Hervormde Kerk, deze kerkorde aanvaardden. De DKO is op zichzelf een geslaagd voorbeeld van een presbyteriaal-synodale opzet van de kerkregering, en is – met name door emigratie en zending – wereldwijd van belang geworden.
 3. De synode nam het initiatief voor een nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling, de Statenvertaling, ook voor de Nederlandse cultuur een monumentaal werk.

Herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht
Op zaterdag 10 november vond in de Augustijnenkerk in Dordrecht de herdenking plaats van het begin van de Synode van Dordrecht in 1618. Dirk Gudde en Peter Nissen waarbij daarbij namens de Raad van Kerken aanwezig.
De plechtigheid werd opgeluisterd met de aanwezigheid van Koning Willem-Alexander. Hij las een gedeelte voor uit Romeinen 12 uit de Statenvertaling. Immers, een van de besluiten van de Synode van 1618 was dat er een Nederlandse Bijbelvertaling moest komen, de Statenvertaling. Ook stelde de Synode een kerkorde op voor de Republiek der Nederlanden, de Dordtse Kerkorde. Vanwege het nationale belang van de herdenking waren ook tal van kerkleiders aanwezig. Niet alleen uit de protestantse kerken, maar ook uit katholieke kring waaronder de bisschoppen De Korte en Van den Hende.

Tot de hoofdsprekers van de bijeenkomst behoorden Piet Hein Donner, de onlangs teruggetreden voorzitter van de Raad van State en Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum. Met name Donner legde in zijn voordracht een verband met een minder glorieuze uitkomst van de Synode van 1618, namelijk het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten, de Arminianen en Gomaristen. Daarbij werden de remonstranten op pijnlijke wijze weggestuurd uit de protestantse kerk, leidend tot de oprichting van de Remonstrantse Broederschap. Donner hield een soort ‘verzoeningsrede’, waarin hij de vraag stelde hoe de staat heden ten dage met minderheden omgaat. Peter Schoon belichtte de theologische kant van deze kwestie, die van de uitverkiezing. Is geloven voorbestemd? Of geloof je uit vrije wil?

De herdenking luidt het begin in van een ‘Ode aan de Synode’ die 180 dagen duurt. Dat was namelijk de duur van de synode van 1618. Deze begon op 10 november van dat jaar en eindigde op 29 mei 1619. In het kader van deze gebeurtenis worden komend half jaar tal van bijeenkomsten georganiseerd, waaronder theologische, culturele en muzikale. Op 18 april 2019, Witte Donderdag, vormt Dordrecht onder andere het decor voor The Passion.

Het algehele programma is te vinden op: https://www.synode400.nl/
Van de herdenking is o.s. bijgaande filmimpressie gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=nyggRCEZSbQDe Stichting Nationale Synode
In december 2010 werd de eerste Nationale Synode gehouden, en in 2012 werd de Stichting Nationale Synode opgericht. Onder de initiatiefnemers was o.a. de toenmalige preses van de generale synode van de PKN, ds. Gerrit de Fijter. De stichting beoogt het bevorderen van de eenheid onder christenen, met name onder protestanten door het houden van vergaderingen van de Nationale Synode, mede met het oog op een getuigenis in het publieke domein.
Intussen zijn er enkele ‘Nationale Synodes’ geweest (2013, 2016). Gaandeweg is de opzet verbreed. In de stuurgroep zitten ook Remonstranten.

De Stichting Nationale Synode heeft zich ontwikkeld tot een aanvulling op en partner van de Raad van Kerken.
Meer informatie is te vinden op: http://www.nationalesynode.nl/

Foto: Piet Hein Donner tijdens de bijeenkomst ‘Ode aan de synode’